Lyssna

Tidningar 1941

Alla judar i Wien föras till Polen.

Dagens Nyheter 41-02-21

Privat till Dagens Nyheter. Wien, torsdag.

Cirka 1 100 judar avresa i dag med extratåg till Lublin. Myndigheterna lära ha för avsikt att använda mellan 5 till 12 sådana extratåg till dess 50 000 judar transporterats till Lublin.

Kort efter maktövertagandet i Österrike meddelade riksmarskalk Göring att efter fyra års tid ej skulle finnas en enda jude kvar i Wien. Samtliga Wienjudar ha uppmanats hålla sig beredda för avresa, och de skola på en bestämd dag infinna sig på angiven plats. Varje jude får medta 100 kilo bagage samt samtliga reda pengar, vilka måste växlas till det nya landets avluta. Endast sjukdom är giltiga skäl att kvarstanna.

Under den föregående veckan ha 15 000 judar avrest till Lublin.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Över 5 000 judar arresterade i Paris i går.

Aftonbladet 41-05-15

Sammanlagt 20 000 judar i den fria zonen förda till koncentrationsläger.

Paris, torsdag. TT från DNB.

Enligt vad morgontidningarna här meddela hade den i går företagna arresteringen av 5 000 utländska judar i Paris och deras överförande till koncentrationsläger anbefallts av regeringen i Vichy.

Åtgärden skedde på grundval av lagen av den 4 oktober 1940, som innebär att judar av utländsk härkomst kunna arresteras och föras till koncentrationsläger. I enlighet med denna lag befinna sig i den icke-ockuperade zonen redan 20 000 judar i tre stora koncentrationsläger.

Aktionen i Paris började tidigt på onsdagsmorgonen. Över 5 000 utländska judar i åldern 18–50 år hade beordrats till särskilda samlingsplatser, där de först läkarundersöktes, varefter alla sjuka utgallrades. De arresterade ha redan anlänt till koncentrationslägren vid Orléans, där de skola användas vid återuppbyggnadsarbeten.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Zigenarna

Arbetartidningen 41-05-27

Zigenarna kommer i fortsättningen jämställas med judar enligt en utfärdad förordning av militärbefälhavaren i Serbien, general Förster. Därmed är nu både judar och zigenare utestängde från bland annat allt deltagande i kulturell verksamhet: press, teater, film och radio.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Marsch mot Sovjet

Dagens Nyheter 41-06-22

Hitlerbudskap om ”Moskvas förräderi mot Tyska riket”. ”Finland – Rumänien våra bundsförvanter.” 160 Sovjetdivisioner hota.

Klockan 4.15 på söndagsmorgonen meddelade i den tyska radion att riksminister Goebbels en kvart senare skulle uppläsa en proklamation från Hitler till tyska folket. Proklamationen, vars uppläsande tog en halvtimme slutade med följande:

Tyska folk! I detta ögonblick försiggår en uppmarsch som är den största världen någonsin skådat. I förbund med finska kamrater stå segrarna från Narvik vid Norra ishavet. Tyska divisioner skydda gemensamt med de finska frihetshjältarna under deras marskalk Finlands jord. Våra formationer stå nu längs hela den ryska gränsen, och i söder har Rumäniens under sin ledare Antoneseu förenat sig med oss för att skydda Rumäniens område. Uppgiften är mer än att skydda, vi skola rädda alla folk och trygga deras existens. Jag har i dag beslutat att ännu en gång lägga det tyska rikets och folkets öde i våra soldaters händer. Må Gud hjälpa oss i denna kamp!

I början av de proklamationen skildrade Hitler hur han 1939 ”under svår självövervinnelse” sände Ribbentrop till Moskva för att i tyska folkets intresse söka bryta Englands inringningspolitik.

De uppoffringar som Tyskland gjorde vid avslutandet av fördraget med Ryssland vore oerhört stora, sade Hitler. Mer än en halv miljon folktyskar måste nästan på en enda natt bryta upp från sina gamla hem och återvända till riket för att icke bli slavar under ett bolsjevistiskt statssystem och försjunkna i djupaste elände.

Mycket snart bröt makthavarna i Kreml de ingångna förpliktelserna. Tyskland hade aldrig givit Ryssland tillstånd att ockupera Litauen. Vi funno oss emellertid i denna utpressning i syfte att till varje pris upprätthålla freden. Men utpressningen skulle mycket snart upprepas. England sände minister Cripps till Moskva i den enda avsikten att åstadkomma en koalition mot tyska riket.

Makthavarna i Kreml voro också genast redo att svikta sina högtidligen ingångna förpliktelser. 22 ryska divisioner sänder till de baltiska staterna i den enda avsikten att utgöra ett hot mot våra gränser. För att få detta hot ur världen och åstadkomma en slutgiltig fredlig reglering inbjöd jag Molotov till Berlin. Han kom, och det första han gjorde var att framställa fyra frågor.

Molotov frågade för det första: Gäller den tyska garantin åt Rumänien även vid ett ryskt angrepp mot rumänskt område?

Jag svarade: Den tyska garantin är ovillkorligen förpliktigande. Ryssland har aldrig i sina förhandlingar med oss framfört krav på Bessarabien, och redan besättandet av Bukovina var ett fördragsbrott.

Molotovs andra fråga var: Ryssland känner sig hotat av Finland. Var Tyskland berett att icke lämna Finland något bistånd för den händelse Sovjetunionen angrep Finland?

Mitt svar: Tyskland har inga politiska intressen i Finland, men kan icke tolerera ett nytt krig i Östersjöområdet. Trots detta bröt Rysslands in i Finland.

Molotovs tredje fråga: Var Tyskland berett på att få med på att Sovjetunionen erbjöd Bulgarien sin garanti och att ryska trupper inmarscherade i Bulgarien, vars kungaregim dock skulle bibehållas.

Mitt svar: Bulgarien var en suverän stat och jag visste ej att Bulgarien bett vare sig Tyskland eller Ryssland om någon garanti.

Molotovs fjärde fråga var: Ryssland vill besätta stödjepunkter vid Dardanellerna. Gå Tyskland med på detta?

Mitt svar var: Tyskland var berett på att Montreuxfördragets bestämmelser sattes ur spel, men kunde icke godkänna att Ryssland ockuperade baser vid Bosporen och Dardanellerna. Rikskansler Hitler förklarade i fortsättningen hur Sovjetunionen på punkt efter punkt svikit de ingångna förpliktelserna och yttrade:

I dag stå 160 ryska divisioner vid vår gräns. Sedan flera veckor tillbaka sker varje dag upprepade gränskränkningar längs vår gräns från Ishavet till Rumänien i söder. Ryska flygare passera dagligen över gränslinjen in på vårt område som om de ville visa att de redan vore herrar över detta territorium. Natten till den 18 juni trängde ryska patruller in på tyskt område och kunde först efter en mycket hård eldstrid drivas tillbaka.

Tyska folk! Därmed är stunden kommen för oss att träda upp mot den judisk-bolsjevistiska krigssammansvärjningen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Ungern utvisar 12 000 judar.

Dagens Nyheter 41-08-03

Privat till Dagens Nyheter. Budapest, lördag. U.P.

Polismyndigheterna meddela att 12 000 judar, vilkas hemortsrätt i Ungern var tvivelaktiga, har utvisats ur landet under den senaste veckan. Det rör sig främst om alla judar av polsk eller rysk härstamning. Vidare har polisen över hela landet inlett en omfattande razzia för att få fatt på alla de judar som överskridit gränserna till Ungern.

Tillbaka till innehållsförteckningen

”Dödshjälp” i Tyskland.

Norrskensflamman 41-08-04

Sedan förra året har det varit rätt allmänt känt att i Tyskland åldringar, invalider och sinnessjuka avlivats innanför vårdanstalternas murar. Ärkebiskop Michael von Faulhaber skrev i november förra året till den tyske justitieministern och påtalade denna ”dödshjälp” samt förklarade då att det, trots alla hotelser och avspärrningar är en offentlig hemlighet, att uppgifter infordrats om patienterna på kur- och vårdanstalter, deras ålder, de regelbundna besöken hos dem, hur länge de varit sjuka etcetera, samt att de sålunda antecknade därefter nattetid med järnväg eller bussar förts till andra anstalter, och att sedan efter ungefär åtta dagar därifrån anmälts till de anhöriga att de gamla eller sjuka plötsligt avlidit.

Samtidigt fingo anförvanterna veta att de avlidnas lik, ”på grund av polisorder” eller ”av skäl angivna av hälsopolis”, blivit brända. De anhöriga vände sig i sin smärta och sin förbittring till de kyrkliga myndigheterna och båda att deras anhöriga måtte få en kristen begravning och detta medgovo prästerna trots sin principiella inställning mot eldbegängelsen, men, skriv ärkebiskopen, från folkets breda lagar ropas det högre och högre efter ord av de tyska biskoparna om detta faktum: det officiella avlivandet av sjuka folkkamrater.

Verkningarna av denna ”socialvård” i det tyska riket skildras av ärkebiskopen på ett nästan skakande sätt. Vi kan icke tro, skriver han att män av den medicinska vetenskapen, som valt detta yrke att rädda och bevara sjukt liv, vilja vränga det till sin motsats. Ty läkarna måste ju därvid arbeta som bödlar i stället för som läkare. Det påvisas att det icke endast är patienter i de statliga anstalterna som på detta sätt ”evakueras”, utan att också patienter från privata anstalter ha antecknats och bragts om livet.

Ärkebiskopen skildrar hur förtroendet för en statstjänstemans ord nu fullständigt försvunnit. Ingen människa tror ju att patienten dött av en sjukdom och att liket måst brännas på grund av en smittofara. I tidigare meddelanden om dödsfallen uttalade statstjänstemannen ännu sitt deltagande till de anhöriga men detta har man slutat med, ty man kan tänka sig, skriver ärkebiskopen, med vilka glosor folk kommenterar ett sådant ”deltagande”.

Det kan icke vara till nytta för vårt folk, slutar ärkebiskopen sin framställning till justitieministern, om genom de svårt sjukas undanröjande som skadlig för folkets förtroende till läkaren och i synnerhet till sjukvårdsanstalterna helt och hållet förstöres hos folket. Folkkamraterna lämna på tro och loven sina sjuka till statens och välgörande anstalter de kroppsligt sjuka till sjukhusen, de sinnessjuka till vårdanstalterna. Statens och välgörenhetens anstalter ha mottagit dessa sjuka på tro och loven.

Ingen som har öppna ögon, kan förneka, att i dag i vårt folk inträtt en stor oro därför att de sinnessjukas massdöd överallt diskuteras och tyvärr också de vildaste rykten komma upp om antalet döda, dödssätt och annat. Hemlighetsmakeriet i hela proceduren – de sjuka hämtas mitt i natten, föras till vagnar med förhängda fönster till bestämmelseorten, och de få inte taga emot besök – är också ägnat att tysta ner ryktena. Vilken panik detta har åstadkommit på sanatorier och ålderdomshem kan man ganska lätt föreställa sig. Många av de gamla invänta väl icke statens ”dödshjälp” utan taga själva sina liv.

Men anstalterna avfolkas och utgifterna för deras drift och underhåll bringas ned genom denna ”rationalisering” av socialvården. Och när skall denna ”dödshjälp” utsträckas till att även omfatta de fattiga? Och de efter kriget arbetslösa? Och när skall det åter bli lag i änkan ska följa med mannen i graven?

Tillbaka till innehållsförteckningen

Alla judar i Tyskland måste bära gul stjärna.

Dagens Nyheter 41-09-07

Berlin, lördag. TT från DNB.

Den officiella tidningen offentliggör en polisförordning av den 1 september 1941 beträffande igenkänningsmärken för judarna.

I förordningens bestämmes att judar från och med sitt 16:e år äro förbjudna att visa sig utan ett särskilt igenkänningsmärke. Detta består av en sexuddig, gul stjärna av en handflatas storlek, som skall bäras fastsydd på ytterklädernas vänstra sida i brösthöjd. Vidare få judarna icke utan skriftlig tillåtelse från ortspolisen lämna sin församling. Förordningen, som i första hand motsvarar ett praktiskt förvaltningsbehov, gäller för hela det stortyska riket och protektoratet Böhmen-Mähren och träder i kraft 14 dagar efter kungörandet.

Tillbaka till innehållsförteckningen

50 000 judar ”försvunna”.

Falu länstidning 41-09-26

Rom erkänner kaotiskt läge i Kroatien. En strid på liv och död, där inga fångar tagas.

Rom, fredag. TT från Havas.

”När dr Pavelitsj tillträdde makten i Kroatien fanns det där omkring 50 000 judar, men fem månader efter den nya regimen infördes finnes nu icke en enda jude i landet”, skriver tidningen Stampa och fortsätter: ”Vart ha de tagit vägen? Ingen kan säga det. Men talar om en liten ö i det Adriatiska havet utanför Ragusa, men en undersökning har icke kunnat ge några närmare upplysningar om dessa 50 000 kroatiska judars öde.”

Popolo d’Italia skriver om det inre läget i Kroatien bland annat att ”engelska och sovjetryska agenter äro sannerligen verksamma där, och fastän landet nästan helt ockuperats av italienska trupper fortsätter striden mot regimen. Enligt Stampa hålla serbiska band gömda i skogarna, där en veritabel klappjakt anställes på dem. ”Det är en strid på liv och död, där inga fångar tagas”, skriver tidningen. ”Härtill komma kommunisterna. Dessa driva sin verksamhet i städerna, kasta bomber, spränga dynamitladdningar i luften på järnvägsstationer och i offentliga byggnader samt placera helvetesmaskiner i bilar, tillhörande Pavelitsj-anhängare.

Tillbaka till innehållsförteckningen

70 000 judar från Berlin.

Dagens Nyheter 41-10-21

Deportationerna skola vara slutförda den 1 november.

Från Dagens Nyheters Berlinredaktion. Berlin, måndag.

Till den 1 november är det avsikten att ha så många som möjligt av Berlins judar bortflyttade, och aktionerna mot dem pågå därför var dag med stor energi.

Det är tydligt att meningen inte är enbart att skaffa arbetskraft till Polen eller Ryssland, utan att över huvud taget få bort judarna från rikets huvudstad och få lägenheterna lediga. Alla åldersklasser äro nämligen representerade, från ungdomar och upp till äkta par i 70-årsåldern. Var och en får förutom det han går och står i medta en kostym till ombyte samt det nödvändigaste i klädväg, dock inget sänglinne. I kontanter får endast medföras 10 mark.

Judarna föras till synagogan i Levetzowstrasse, där en första undersökning äger rum, varefter transporten till Litzmannstadt sker så fort som järnvägarna kunna ställa vagnar till förfogande. Med hänsyn till den överbelastning för vilken det tyska järnvägsnätet är utsatt förefaller det dock tvivelaktigt om aktionen skall hinna slutföras till det datum som planerats. I Berlin finns nämligen omkring 70 000 judar, av vilka övervägande delen skulle beröras, tydligen även de i arbetsföra åldrar som ha platser på krigsviktiga industrier.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Även protektoratets judar förflyttas till de nyerövrade distrikten i öster.

Svenska Dagbladet 41-10-30

Från Svenska Dagbladets Berlinredaktion. Berlin, 29 oktober.

Det föreligger i kväll uttalanden om situationen i protektoratet, av vilka framgår, att det också här skall sättas i gång med ”en radikal läsning av judeproblemet”.

Denna kommer troligen att bestå i att judarna omflyttas till de nyerövrade distrikten i öster, dit för närvarande också en förflyttning äger rum av judar från det så kallade gamla riksområdet. Man motiverar åtgärderna med en hänvisning till den senaste tidens händelser i Böhmen-Mähren. På tyskt håll uppger man, att de i protektoratet bosatta judarna haft en väsentlig del i den inrikespolitiska utvecklingen, vilken skapade fara för lugn och ordning.

Man låter förstå, att det icke kommer dröja länge, innan samtliga handelsstäder i Böhmen-Mähren komma att vara fullständigt befriade från judar. I korthet ställer sig judefrågan i protektoratet på följande sätt: det fanns vid inlemmandet i det stortyska riket cirka 200 000 judar i Böhmen-Mähren. Av dessa hade ett stort antal invandrat i samband med de politiska förändringarna som tidigare skett i Österrike och en del tyska provinser. Dessa inflyttade judar ha emellertid redan för länge sedan avlägsnats från protektoratet. Man räknar för närvarande med allt som allt 90 000 judar i detta område. Av dessa bo 48 000 i huvudstaden Prag.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Dödsstraff för jude att lämna ghettot,

Dagens Nyheter 41-11-02

Från Dagens Nyheters Berlinredaktion. Berlin, lördag.

Generalguvernör Frank i Krakau har utfärdat en förordning enligt vilken judar bestraffas med döden om de utan tillstånd lämna de ghetton som inrättats. Samma straff drabba personer vilken mot bättre vetande inhysa dylika ”flyktingar”. Rättegångarna äga rum vid specialdomstolar.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Massaker på judar i Odessa.

Arbetaren 41-11-14

London, torsdag. TT från Reuter.

National Broadcasting Companys Ankarakorrespondent Agronsky uppgav i ett radiomeddelande på onsdagskvällen att rumänerna efter intagandet av Odessa anställt en stor massaker på judar som repressalier för de 220 rumänska soldater och officierar, bland dem general Glogoveanu, dödats av en tidsinställd bomb i en byggnad som rekvirerats av den rumänska arméstaben.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Fruktansvärd judeterror i Rumänien

Arbetartidningen 41-12-06

Omkring 96 000 judar har dödats i Bessarabien och Bukovina medan 130 000 tvingats bosätta sig i ockuperade ryska områden. Ett faktum är att det har förekommit obeskrivliga grymheter mot judarna. I närheten av Tulcea i Donaudeltat har det upprättats ett stort koncentrationsläger, där de kvarvarande judarna troligen kommer att interneras.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Japanskt blixtanfall mot Hawaii

Dagens Nyheter 41-12-08

Tokyo förklarar Amerika och Storbritannien krig. Angrepp mot Singapore-Guam. Japanskt hangarfartyg sänkt.

Japan förklarade på söndagen Amerika och England krig. Krigsoperationerna började medan de japanska delegaterna i Washington voro kvar i Vita huset, där de överlämnat Japans svar till Amerika, och meddelandet om krigsförklaringen kom flera timmar efter det anfallshandlingarna inletts.

Blixtanfall ha företagits mot de amerikanska flyg- och flottbaserna på Hawaiiöarna, Guam och Manila. Staden Honolulu har utsatts för upprepade massanfall av japanskt flyg, varvid oerhörda skador sägas ha anställts. I örlogshamnen Pearl Harbor uppges det stora amerikanska slagskeppet “Oklahoma” ha bombarderats i brand. Enligt obekräftade uppgifter har en stor flottdrabbning utkämpats utanför Honolulu.

I ett radiomeddelande från New York förklaras att ett japanskt hangarfartyg sänkts. Det japanska angreppet mot Hawaii betecknas i ett telegram sent i natt såsom synnerligen kraftigt, men den amerikanska flottan och armén sägas nu åter ha kontroll över havs- och luftområdet kring öarna. Japanska fallskärmstrupper deltogo i operationerna. Även mot Singapore ha japanerna företagit stora flygangrepp. Två kryssare uppges ha sänkts i den engelska örlogsbasen.

I Amerika har all militär personal mobiliserats, och en amerikansk krigsförklaring väntas på måndagen. Budskapet om anfallet mottogs med bestörtning i hela landet. Något meddelande om Englands åtgärder med anledning av det inträffade förelåg icke vid I-tiden natten till måndagen. Även för London kom angreppet fullständigt överraskande.

Någon officiell tysk kommentar föreligger icke, och de meddelanden som utsänts i Berlin nämna icke något om vilken stat det var som företog angreppet. Enligt tremaktspakten äro Tyskland och Italien förpliktade att ingripa mot Amerika endast under förutsättning att det var USA som gick till angrepp.

USA-slagskepp bombat i brand i Pearl Harbor.

Massraider mot Honolulu, oerhörda skador i staden.

New York, söndag. U.P.

Det amerikanska radiobolaget National Broadcasting Corporation meddelar att det amerikanska slagskeppet “Oklahoma”, bombats i brand i Pearl Harbor, enligt från Honolulu ingångna upplysningar. Enligt ett telefonmeddelande som mottagits från Columbia Broadcastings radiostation i Honolulu deltogo ungefär 150 japanska plan i anfallet mot Hawaii, vilket pågick till klockan 3 (Honolulutid).

Ett japanskt anfall har även företagits mot alla militära och marina anläggningar på huvudön Oahu bland Hawaiiöarna. Ytterligare ett flyganfall rapporteras ha företagits mot armé- och flygbaserna på Manila. De japanska bombplanen fingo vid anfallen mot Oahu in en träff mot Hickhamfältet, där flygkåren är förlagd, och vidare en i Pearl Harbor, där oljereservoarer sattes i brand. Det amerikanska luftvärnet öppnade eld, och en mängd amerikanska militärplan gingo upp.

350 personer dödades av bombfullträff.

Enligt National Broadcasting Companys radiokorrespondent i Honolulu dödades 350 personer vid bombfullträffen på Hickhamfältet. Oerhörda skador sägas ha anställts i Pearl Harbor och i staden Honolulu. Vita Huset meddelar att förlusterna i människoliv sannolikt äro mycket stora. Stor upphetsning rådde i Honolulu medan flygplanen dundrade fram över staden och luftvärnet gav eld. Sjökadetter och soldater drevo med hjälp av väpnade frivilliga civila bort alla obehöriga från gatorna. Många invånare ha lämnat staden och begivit sig till de omgivande bergstrakterna, varifrån de kunna följa flygstriderna.

National Broadcasting Company hade en direktutsändning från Honolulu, varvid speakern förklarade att häftiga strider i luften och ute till sjöss förekommit. Över huvud taget var anfallet mycket kraftigt, men den amerikanska flottan och armén tycktes nu åter ha kontroll över havs- och luftområdet kring Hawaii, sade hallåmannen.

Sjöstrid och fallskärmstrupper.

Honolulu, söndag. TT från Reuter.

En sjöstrid pågår för närvarande utanför Honolulu. Man har iakttagit åtminstone ett fientligt hangarfartyg. Associated Press korrespondent i Honolulu uppger att fallskärmstrupper iakttagits där. Ett främmande krigsfartyg har bombarderat försvarsanläggningarna i Pearl Harbor.

Ännu en bombvåg mot Honolulu.

Washington, söndag. TT från Reuter.

Guvernören på Hawaii, Poindexter, yttrade på söndagskvällen i ett telefonsamtal med Roosevelt att en andra våg japanska flygplan just anlänt över Honolulu. Han tillade att redan stora skador anställts och att många offer krävts. Befälhavaren för de amerikanska trupperna på Hawaii, general Bloch, har enligt vad Vita huset meddelar rapporterat att ”svåra skador anställdes och stora förluster i människoliv krävdes”. Han tillade att inga uppgifter ännu ingått om förluster och skador på Filippinerna.

Japanerna anfalla Guam.

Washington, söndag. TT från Reuter.

Vita huset meddelar att marinministeriet rapporterat för Roosevelt att japanerna anfalla Guam.

Två kryssare uppges sänkta i Singapore.

New York, söndag. TT från Reuter.

Enligt Columbia Broadcasting System har Singapore anfallits av japanska flygplan, varvid två kryssare uppges ha blivit sänkta.

Japanskt hangarfartyg sänkt.

New York, söndag. TT från Reuter.

Ett japanskt hangarfartyg har sänkts utanför Honolulu enligt ett radiomeddelande.

En mängd eldsvådor i Honolulu.

Honolulu, söndag. TT från Reuter.

En mängd eldsvådor uppstodo under bombraiden inom Honolulus stadsområde, men alla kunde omedelbart bringas under kontroll. Guvernören har givit order om omedelbara exceptionella försvarsåtgärder. Bland dödsoffren i Honolulu befinna sig två japaner.

Flottstriden bekräftas ej.

Washington, söndag. TT från Reuter.

Roosevelts sekreterare Early förklarar att han icke är i stånd att bekräfta uppgiften om en flottstrid utanför Honolulu.

Amerikanskt transportfartyg torpederat.

Vita huset meddelar att ett transportfartyg, tillhörigt Förenta staternas armé och lastat med timmer, torpederats 1 300 sjömil väster om San Francisco.

Ambulansbrigaderna i Hongkong mobiliserade.

Hongkong, söndag. TT från Reuter.

I likhet med vad fallet är i Singapore ha alla frivilliga styrkor i Hongkong på söndagen mobiliserats. Arméns styrkor ha intagit försvarsställningar, medan sjukvårds- och hjälporganisationerna, däribland ambulansbrigaderna, beordrats vara redo att träda i tjänst med 6 timmars varsel. I kolonin lägger man sista handen vid försvarsförberedelserna, och garnisonen ligger redo.

All militär personal mobiliserad i Amerika.

Washington, söndag. TT från Reuter.

I ett hit från Tokyo ingånget meddelande förklaras: Kejserliga japanska högkvarteret meddelade på måndagen att krigstillstånd från och med klockan 6 på måndagsmorgonen inträdde i Stilla havet mellan å ena sidan Japan, å andra sidan Förenta staterna och Storbritannien. Man väntar att Roosevelt kommer att uppmana kongressen att förklara Japan krig på måndagen såsom en följd av den japanska krigsförklaringen.

Krigsdepartementet har givit order om att all militär personal i Förenta staterna skall mobiliseras. Andra armékårsdistriktets högkvarter i New York har indragit alla permissioner och givit order till trupperna att bege sig till sina poster. President Roosevelt har beordrat den amerikanska armén och flottan att vidta alla på förhand fastställda åtgärder. Presidenten konfererade på söndagen med krigs- och marinministrarna samt med chefen för amerikanska generalstaben, general Marshall.

“Infama osanningar i Japans svar.”

Washington, söndag. TT från Reuter.

Nomuras och Kurusus besök hos utrikesminister Hull, då de överlämnade Japans svar på Amerikas not, varade 20 minuter. När de avlägsnade sig förklarade Hull med hetta för dem att det dokument de överlämnat var ”fyllt med infama osanningar och förvrängningar”. På pressmännens fråga till Nomurh huruvida detta var deras sista överläggning svarade Nomura: “Jag vet inte”.

Japan gick till angrepp när Kursu var hos Hull.

T.T. från Reuter. Washington, söndag.

Deklarationen från Vita huset om de japanska anfallen mot Hawaii och Honolulu, vilken upplästes för pressen av president Roosevelts sekreterare Stephen Early, kom som en bomb för hela landet. Ögonblicket efteråt spredos de sensationella nyheterna över landet och till den övriga världen av alla radio- och telegrafstationer. Hallåmännen på rundradiostationerna bröto pågående program för att i korthet omtala vad som inträffat.

En stund var presidentens deklaration den enda offentliga uppgift som förelåg om Japans blixtanfall över Stilla havet. Man gissade att flyganfallen organiserats från hangarkryssare. Senare förklarade Early för pressen att såvitt man ännu vet företogos anfallen “fullständigt utan varning, medan de båda länderna befunno sig i fred med varandra och så gott som i samma ögonblick som de japanska representanterna begivit sig till amerikanska utrikesdepartementet för att till utrikesministern överlämna Japans svar på utrikesminister Hulls not av den 26 november”.

Reuters Washingtonkorrespondent meddelar: Att säga att de japanskainfallen mot Hawaii och Manila framkallade bestörtning i Washington ingalunda någon överdrift. Nyheten tillkännagavs samtidigt med att de japanska sändebuden befunno sig i konferens med utrikesminister Hull. Man vet icke om fientligheterna möjligen inletts efter order från officerare av lägre rang på dessas eget initiativ, såsom ibland förekommit i samband med rysk-japanska gränsintermezzon, men officiella kretsar i Washington tycks man vara övertygad om att Japan nu kastat tärningen. De diplomatiska relationerna med Tokyo väntas omedelbart bli avbrutna och en sträng lottblockad mot Japan upprättas — två åtgärder som presidenten ensam kan vidtas. På militärt håll i Washington tror man att Japans mål är att försätta så stor del av den amerikanska flottan ur spel som möjligt samt skada flottbaserna för att hindra flottoperationer väster om Honolulu medan japanerna rikta ett häftigt anfall mot Thailand eller Singapore eller mot båda. Experter anse att japanerna icke ha flygplan som äro i stånd att företa anfall, liknande dem mot Hawaii och Manila mot Förenta staterna

Tillbaka till innehållsförteckningen