Lyssna

Tidningar 1940

Även Ungerns judar skola nu utrotas.

Arbetaren 40-02-03

Budapest, fredag (TT från Havas) Med tillämpning av judelagen skola 160 lärare vid de kommunala skolorna i Budapest pensioneras från och med slutet av februari. Ett uppskov på tre år med lagens ikraftträdande hade beviljats, men de kommunala myndigheterna föredrogo att påskynda lagens tillämpning. Innan judelagen antogs, funnos 74 000 röstberättigade judar i den ungerska huvudstaden, men denna siffra har nu efter den frist som stadgades i lagen sjunkit till 10 000.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Annons vållar panik bland Tysklands judar

Aftonbladet 40-03-20

Vad judarna i Tyskland befara i anslutning till deportationen av judar från Stettin, Schneidemühl och andra städer, som ligga under den radikale partikämpen Schwede-Koburgs domvärjo, framgår med all tydlighet av en fetstilsannons i ”Jüdisches Nachrichtenblatt”, det enda nyhetsorgan, som de tyska judarna nu förfoga över.

I stora blockrubriker förkunnas på första sidan, inramat av en svart rand: Den som har anhöriga i emigrationsländerna mana dessa enträget att låta sina här ännu levande familjemedlemmar snabbast möjligt komma efter.

Den plats och den form, man givit denna annons i det eljest så ytterst försiktiga judiska organet och – den bakgrund härtill som de senaste veckorna berett alla judar i Tyskland sömnlösa nätter – har alstrat fullständig panikstämning bland den i Tyskland kvarvarande judiska befolkningen.

Sinsemellan ha judarna ett tämligen väl fungerande underrättelseväsen och i ena ändan av Tyskland är man ganska snabbt orienterad om vad som händer i den andra. Judarna själva klaga över att deportationen från de pommerska städerna till judereservatet kring Lublin verkställes i alltför brådstörtat tempo. De göra gällande, att den av Hitler tillsatte distriktguvernören i reservatet frånsagt sig allt ansvar härför. Härpå ha judarna inte sett sig någon annan råd än att appellera till fältmarskalk Göring, det vill säga de ha tillställt Göring en rapport om vad som ägt rum i sammanhang med deportationen till reservatet, detta i förhoppning att få denna stoppad.

Den judiska emigrationen har numera främst inriktat sig på den så kallade efteremigrationen och det meddelas den judiska befolkningen, att invandringslagar och invandringspraxis i många länder favorisera denna. I nästan alla länder, främst sådana neutrala länder som Sverige, Danmark och Schweiz, kunna yngre judar, vilka fått en tillräckligt god ekonomisk ställning i dessa länder, låta sina i Tyskland bosatta föräldrar komma efter dit.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Norges flottstation bombad

Aftonbladet 40-04-09

Västmakterna lova hjälp. Franska och engelska regeringarna ha meddelat norska regeringen att de kommer att ge Norge full och omedelbar hjälp.

”Lägg ner vapnen.” Tysk maning till Norge.

”Norge står under tysk överhöghet”, röst i tysk radio. Strax före klockan 10 i dag utsände tyska radion på alla sina stationer ett upprop till norska militären och de norska myndigheterna. I uppropet uppmanas soldaterna i Norge att omedelbart lägga ner sina vapen. Från och med nu står Norge under tysk överhöghet, heter det i uppropet.

Försvarsmaktens överkommando meddelar: ”För att göra motvärn mot det pågående brittiska angreppet på Danmarks och Norges neutralitet har den tyska försvarsmakten övertagit det beväpnade skyddet av dessa länder. För detta ändamål ha på tisdagsmorgonen starka tyska avdelningar ur alla försvarsgrenar ryckt in, respektive landsatts i båda dessa länder. Till skydd för dessa operationer ha omfattande minspärrar utlagts.”

Tysk landsättning i många kuststäder.

Oscarsborg vid Oslofjorden bjuder hårt motstånd. Även Narvik besatt. Order i Oslo: Evakuering!

Norska flottans station Horten har i dag på morgonen bombarderats av tyska stridskrafter. Tyska sjöstridskrafter trängde natten till tisdagen in i Oslofjorden trots norska flottans och kustartilleriets motvärn. Horten har bombarderats och Bergens fort samt staden själv ha ockuperats av tyska trupper efter livlig strid.

Även Kristiansands fort har varit föremål för tyska angrepp, och en flygraid har ägt rum mot staden. Tyska trupper ha landsatts vid Egersund.

Vid 10-tiden meddelas att Vallö vid Tönsborg på västra kusten av Oslofjordens inlopp intagits av tyskarna samt att befolkningen flytt till Tönsberg och att Oscarsborg och Mellö i Oslofjorden beskjutits.

Fästingen Oscarsborg bjuder hårt motstånd. De tyska krigsfartygen ha bombarderat Horten och Kristiansand, vilka städer emellertid ännu inte besatts. Kristiansand har också varit utsatt för flygangrepp.

Vid Vallö utanför Tönsborg landsattes tyska trupper klockan halv 6 i morse. Från nors sida avlossades ett skott, som tyskarna icke besvarade. Uppgifterna att Bergen och Trondheim besatts av tyskarna ha bekräftats.

Ett tyskt krigsfartyg har nu gått in till Narvik och landsatt en truppstyrka där.

Tyskt krav avslogs

Klockan 5 i morse uppsökte tyske ministern i Oslo utrikesminister Koht och framställde på sin regerings vägnar krav på att Norge skulle ställa sig under tysk administration och militärt beskydd. Därjämte framfördes åtskilliga andra krav från tysk sida. Tyske ministern förklarade att England och Frankrike begått oerhörda våldsdåd mot Norge men att Tyskland inte ämnade handla på samma sätt.

Norska regeringen, som varit samlad hela natten, beslöt enhälligt att avslå de tyska kraven. Regeringen flyttade omedelbart därefter från Oslo till Hamar. Evakueringen av Oslo har genast påbörjats och forceras till ytterlighet.

Allmän mobilisering påbjöds i norsk radio i natt och genomfördes under morgontimmarna. I Osloradion meddelades på tisdagsmorgonen att tyska trupper landsatts i norska hamnar klockan 3 natten till tisdagen. Det förklarades att tyskarna ockuperat Bergen och Trondheim.

Tyske ministerns samtal med Koht

Oslo befinner sig på tisdagsförmiddagen i luftskyddstillstånd. Tyska flygplan lära ha visat sig över staden.

Före sin avresa till Hamar meddelade utrikesminister Koht att han mottagit tyske ministern i Oslo, vilken både skriftligen och muntligen uppmanade Norge att icke motsätta sig en tysk ockupation.

Ministern tillade att han ansåg det vara av det största intresse för Norge självt att ställa sig under tysk militär administration. Norska regeringen sammanträdde hela natten, och efteråt förklarade den sig icke kunna gå med på de tyska kraven, emedan dessa betraktades som ett angrepp mot Norges suveränitet. Koht omtalade att tyske ministern såsom motiv för sin anhållan framhållit att om tyskarna icke företogo en ockupation skulle engelsmännen göra det.

Vi tro icke, hade Koht svarat, att de allierade ha för avsikt att vidta någon sådan åtgärd, och vi hoppas att det nuvarande läget icke skall vara länge.

Koht omtalade vidare, att allmän mobilisering i Norge proklamerats under natten. Vidare har centralen för Lotta-organisationerna i Norge utsänt en appell till alla mobiliserbara medlemmar att i radio uppmärksamt följa händelsernas utveckling och att varje ögonblick hålla sig redo att träda i tjänst.

Befolkningen har av de civila luftförsvarsmyndigheterna uppmanats att utrymma staden, och blå och vita affischer ha uppsatts i portgången till varje fastighet med anvisningar om lämpliga platser för evakueringen.

De fastigheter där blå affischer uppsatts böra vara utrymda redan under dagens lopp. Undantag göres blott för personer som tillhöra det passiva försvaret eller luftvärnet. Invånare i fastigheter, som erhållit vita affischer, skola lämna Oslo under onsdagen.

Trafiken pågår normalt och en mängd extra transportmedel ha rekvirerats. Regeringen har emellertid, liksom stortingets ledamöter, lämnat Oslo och begivit sig till Hamar.

Danmark underkastade sig tyska trupper på alla öarna

Köpenhamn i tyskarnas händer. Ockupation till krigets slut. Pansaravdelningar på marsch längs Jyllands kuster.

I danska radion meddelades på morgonen att överenskommelse träffats mellan danska och tyska regeringarna om att Danmark skulle ställas under tysk administration och att alla viktiga militära orter skola ställas till tyskarnas förfogande.

Befolkningen uppmanades att iaktta lugn och sätta sig i förbindelse med de tyska befälhavarna för att erhålla instruktioner. Den danske hallåmannen meddelade vidare, att uppgörelsen med tyskarna ägt rum i fullt samförstånd mellan de respektive regeringarna samt att åtgärden vidtagits ”för att tyskarna skola försvara den danska neutraliteten mot de engelska krigshetsarna med Churchill i spetsen sedan det visat sig att Danmark inte självt kan upprätthålla sin neutralitet mot engelsmännen.”

Tysk kommuniké om inmarschen

Tyska krigsmaktens överkommando har utsänt följande extra kommuniké:

Tidigt på tisdagsmorgonen överskredo tyska motoriserade trupper och pansaravdelningar den tysk-danska gränsen vid Flensburg och Tönder och befinna sig på frammarsch över Aabenraa och Esbjerg mot norr. I morgongryningen landsattes tyska trupper i Lilla Bält vid Middelfart och satte sig i besittning av bron över Lilla Bält där. Tyska sjöstridskrafter ha trängt in i Stora Bält och landsatt trupper i Korsör och Nyborg.

Trupper och ett pansartåg ha med färjan från Warnemünde landsatts i Gedser och ha därifrån anträtt marschen mot norr. Samtidigt besattes bron vid Vordingsborg i södra delen av Själland.

Tyska trupper landsattes i morgongryningen i Köpenhamn. Citadellet och radiostationen besattes. Sedan klockan 8 på tisdagsmorgonen befinner sig hela staden i tyskarnas händer.

Proklamation från tyske befälhavaren

Klockan 8.30 på förmiddagen upplästes i danska rundradion en proklamation från den tyske befälhavaren, vari meddelas att Tyskland sett sig nödsakat att besätta vissa strategiska punkter som skydd för Danmarks och Norges neutralitet och att ockupationen skall vara tills kriget avslutat.

Danskt kompani flyr till Sverige

Marscherade hela natten. Ställde upp i Hälsingborg i dag. Lämnade Odense då tyskarna voro på väg dit. Truppen avrustas och interneras.

Klockan halv elva i dag kom en färja från Helsingör till Hälsingborg. Ombord på färjan befann sig ett fältutrustat danskt kompani, som under befäl av en major rymt från Odense till Sverige för att – som majoren hoppades – kunna förena sig med svenska armén.

Då färjan strax före klockan halv elva anlände till Hälsingborg sågs en mängd militärer marschera i land. Händelsen väckte stor uppståndelse i staden. På hamntorget gjorde truppen, som omfattar cirka 150 man, uppställning. Den befälhavande majoren var därefter beredd att överlämna sitt folk åt den svenska armén.

Polis och militär, som kommit till platsen, lät emellertid de danska mannarna omedelbart marschera till Skånska kavalleriregementets kaserner för avrustning och internering.

Den danska truppen hade – då tyskarna voro på väg till Odense – retirerat mot norr. Man hade marscherat hela natten och nådde Helsingör vid 10-tiden. Truppen fortsatte omedelbart med färjan och anlände som sagt klockan halv elva till Hälsingborg.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Håll Sverige utanför kriget!

Arbetartidningen 40-04-09

Tysk ockupation av Danmark och Norge började i morse. Resultatet av de engelsk-franska krigsanstiftarnas senaste provokation.

De engelska och franska krigsbrandsstiftarnas senaste gemena provokation har burit frukt. Efter den engelsk-franska flottans i går morse företagna angrepp mot Norges suveränitet och neutralitet, som i verkligheten var ett angrepp mot den tyska flanken, följde i natt det tyska motangreppet. Tyska krigsmakten genomförde en nästan otroligt snabb framstöt för att ”övertaga skyddet” över Norge och Danmark. Det sistnämnda landet kan redan betraktas såsom varande helt i tyska händer. I Norge har flera av de största och viktigaste städerna besatts av tyska marintrupper, och ytterligare landstigningar pågår.

Avsikten med den tyska aktionen är tydligen att dra en linje från den danska västkusten i söder och upp mot norr så långt Norge sträcker sig, för att hindra England och Frankrike att genom dessa länder eller Skagerack komma åt den tyska flanken.

Danmark och Norge är alltså indragna i kriget genom de om småstaterna så måna allierades försorg. Men Sverige står ännu utanför, och allt måste göras för att det icke skall bli indraget. Sveriges folk har, hur ofta krigsaktivisterna i sin landsförrädiska propaganda än påstår motsatsen, inget intresse av att göra sitt land till krigsskådeplats och sig självt till slaktoffer för Englands och Frankrikes imperialistiska intressen.

Sveriges möjligheter att stanna utanför är emellertid helt beroende av dess förmåga att avvärja alla engelsk-franska provokationer och folkets kraft, när det gäller att hålla krigsaktivisterna i schack. Från Tysklands sida är av allt att döma ingenting att frukta så länge Sverige icke låter sig missbrukas av de engelsk-franska krigsanstiftarna. I annat fall kommer som nattens och dagens händelser visar kriget snabbt och oundvikligt.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Tyskland begär strikt neutralitet av Sverige

Svenska Dagbladet 40-04-10

Sverige förbehåller sig frihet att värna sin neutralitet. En förklaring av statsministern.

Enligt vad statsministern meddelat, har tyska regeringen till svenska regeringen riktat en framställning med uttalande av förväntan, att Sverige skulle iaktta strikt neutralitet. Framställningen har av svenska regeringen besvarats med ett meddelande, att den kommer att fasthålla vid den neutralitetspolitik, som den redan flera gånger under det pågående kriget deklarerat, och att den förbehåller sig full frihet att vidta alla sådana åtgärder som befinnas nödvändiga för bevarandet och försvarandet av denna neutralitet.

Hemliga plena. Utrikesnämnd och konselj.

Händelserna i Danmark och Norge fingo på onsdagen sin återverkan på snart sagt samtliga områden av svenskt samhällsliv. Intensiva och långvariga överläggningar inom alla ansvariga instanser pågingo från tidigt på morgonen och under hela dagen. Alla samhällsfunktioner vilka kunna röna inverkan av läget för dagen inriktades på högre beredskap.

Regeringsmedlemmarnas och andra ledande personers tid var naturligtvis upptagen varje minut. Två beredningar, en konselj, utrikesnämndssammanträde, två riksdagsplena voro dagens allvarstyngda program.

Konseljen hölls klockan 9.30 och räckte till 20 minuter i 11. Den föregicks av en halv timmes statsrådsberedning. Klockan ½ 12 sammanträdde utrikesnämnden, och strax efter klockan 14 sammanträdde regeringen ånyo till beredning.

Det första riksdagssammanträdet, som hölls klockan 16, var ett vanligt bordläggningsplenum. Därvid kallades kamrarna genom kungligt brev till hemligt sammanträde klockan 20. Detta plenum, vid vilket även samtliga kommunistiska ledamöter utom fru Rönn-Christiansson voro närvarande, pågick till klockan 20.30. Sedan regeringens meddelande föredragits, höllos ett par kort anföranden i båda kamrarna.

Norge skall förhandla med Tyskland

Stortinget ger regeringen fullmakt. Ledande politiker bilda förhandlingsutskott tillsammans med utrikesministern. Dramatiskt möte.

Elverum, tisdag. TT.

Norsk Telegrambyrå meddelar: Stortinget höll på tisdagsaftonen ett möte i Elevrum och antog ett förslag från regeringen om att utse ett förhandlingsutskott på tre ledamöter som tillsammans med utrikesministern med de tyska myndigheterna skall dryfta en överenskommelse efter linjer som statsministern rekommenderat. Till medlemmar av utskottet valdes förre statsministern Lykke, högern, förre statsministern Mowinckel, Venstre, samt Sundby.

Stortingspresident Hambro meddelade, att regeringen anhållit om att stortinget måtte ge regeringen den nödvändiga fullmakten till att upprätta tre nya poster såsom konsultativa statsråd, och denna anhållan bifölls enhälligt. Han gick vidare ut från, att när stortinget nu träffat dessa viktiga avgöranden och då det var omöjligt för stortinget att föra en ambulerande tillvaro, regeringen måste ha en utsträckt fullmakt att träffa nödvändiga avgöranden till dess stortinget igen kan sammankallas efter konferenser mellan regeringen och stortingspresidiet. Vidare utgick han från att stortingets medlemmar nu kunder resa hem, om de så önska, men samtidigt fann han det nödvändigt att de olika grupperna i stortinget utsågo representanter, som snabbt kunde sammankallas till rådslag med regeringen. Till sådana förtroendemän valdes två medlemmar från vardera arbetarpartiet, högern, Venstre och bondepartiet.

Statsminister Nygaarsvold tackade för den tillit som visats regeringen genom de beslut som fattats. Det var en tung tillit, sade han, och han hade icke trott att han skulle uppleva det som de senaste dagarna medfört. Men man får spänna sina krafter så längt man orkar. Jag hoppas mycket av de råd och vägledningar, som kunna givas av de tre personer som utsetts av de andra partierna till konsultativa statsråd för att deltaga i regeringens förhandlingar. Jag vill be er stortingsmän, då ni nu resa hem, att ta med en hälsning till folket i dessa hårda och bittra tider, kanske bittrare än någonsin förut i vår historia. Men jag känner att folket hör samman med oss, och att det vill vad vi vill, nämligen ett fritt Norge. Och gör folket detta, så hoppas vi på en lycklig utgång av det förfärliga som vi nu upplevat.

Till slut förklarade stortingspresident Hambro, att han gav sin anslutning till de ord, som uttalats av statsministern, och han utgick ifrån att varje medlem av stortinget i denna stund har sitt hjärta och sitt sinne fyllt av samma tankar på landets framtid och på landets fortsatta oavhängighet och integritet. Vi hoppas och tro att vårt folk skall ha förmåga och vilja att uthärda en aldrig så tung genomgångsperiod och att landets framtid skall bevaras åt våra barn. Och vi be alla: Gud välsigna vårt dyra fädernesland!

Denna önskan upprepades unisont av församlingen. På förslag av presidenten sjöng stortinget två verser av Ja, vi elsker, under stark rörelse.

Stortingssammanträdet ajournerades därefter till dess stortinget kan inkallas igen genom ny kungörelse.

Danmark har ställts sig under tysk administration

Tyska trupperna inmarscherade utan att möta något motstånd. Samlingsregering.

Köpenhamn, tisdag. Danmark har utan svärdsslag ställt sig under Tyskland. Tidigt på tisdagsmorgonen överskredo tyska styrkor gränsen vid Flensburg och Tönder och ungefär samtidigt inleddes ett flertal landstigningsaktioner på de danska öarna. I Köpenhamn landsattes i gryningen från tyska örlogsmän, som trängt in på redden, styrkor, vilka bland sina första uppgifter hade att besätta citadellet och radiostationen. Efter förhandlingar antog Danmarks regering under avgivande av protest de tyska villkoren och ställde sig under tysk administration. De orter tyskarna önskat militärt besätta ha utan motstånd överlämnats. Från och med tisdagen skall hela Danmark mörkläggas varje natt

Tillbaka till innehållsförteckningen

Bättre hygien försämrar rasen

Svenska Dagbladet 40-06-19

Det naturliga urvalet har satts ur funktion.

Läkarvetenskapens storartade framsteg under de senaste decennierna ha medfört en fara för vårt släktes framtid. Den högst avsevärda förbättringen av den allmänna hygienen betyder nämligen en försämring ur rashygienisk synpunkt, förklarade professor Ivar Broman i ett radioföredrag på tisdagen om kampen mot ärftliga sjukdomar och missbildningar.

Det låter som en paradox men förklaringen är enkel. Hos djuren är det naturen själv som sköter om att endast dugliga individer leva till mogen ålder och fortplanta sig. Det är den hårda och grymma kampen för tillvaron som reglerar urvalet och samma lag gällde även för urmänniskan. Våra förfäder handlade enligt denna princip, då de utsatte svaga eller missbildade barn i ödemarken för at tomkomma.

Samma regel tillämpas i våra dagar på husdjuren. Men när det gäller människan strävar man att så vitt möjligt bota eller förbättra den svaga, sjuka eller missbildade individens tillstånd. Ofta med stor framgång, vilket kan ha till följd att sjukdomen eller missbildningen, om den är ärftlig, överföres på nästföljande generation och sålunda får ökad spridning. Detta gäller särskilt sinnessjukdomarna, vilka i de flesta fall bero på arvsanlag. Dock kan det någon enstaka gång hända att en arvsfaktor, som betingar hjärnans utveckling, plötsligt ändras under äggets celldelning genom så kallad mutation och på så sätt förklaras, att prima föräldrar, som veterligen sakna ärftlig belastning stundom få en svagsint son eller dotter.

Spridning av dåliga arvsanlag är mycket betänklig ur rashygienisk synpunkt. Och faran blir ännu större genom det faktum, att sinnessjuka personer trivas ihop och få långt flera barn är normala människor. Statistiken visar att familjer med dåliga anlag äro mest fruktsamma. Den medicinska vetenskapen, som förbättrat den allmänna hygienen och därigenom frambesvurit faran har emellertid också anvisat skyddsmedlet, som består i sterilisering av de sjuka individerna. I Tyskland, som har den mest rationella lagstiftningen på detta ömtåliga område, kunna även kroniska alkoholister drabbas av lagens bestämmelser. Spritmissbruket uppfattas nämligen som ett symtom på ett sjukligt och för samhället skadligt arvsanlag, vars överföring till nästa generation måste förhindras.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Revolt i koncentrationsläger för judar.

Söderhamnstidningen 40-07-01

Bukarest, måndag (TT från Agenzia Stefani). I ett koncentrationsläger i Galatz, där omkring 700 judar varit sammanförda utbröt på söndagen en svårartad revolt. Judarna lära ha begärt att bli överförda till de områden som av Rumänien avträtts till Sovjetunionen. De flydde från lägret efter att ha dödat de rumänska vaktposterna och spredo sig i staden, där det kom till strider med befolkningen. Härunder skola enligt uppgift 280 judar ha dödats, varefter de andra förts tillbaka till koncentrationslägret

Tillbaka till innehållsförteckningen

Vad judar få ta med vid utvandring från Tyskland

Göteborgs Handels- & Sjöfartstidning 40-08-01

Hela två omgångar gångkläder tillåtes.

Till H.T. genom United Press.

Berlin, 1 augusti. De tyska myndigheterna ha nu enligt vad som meddelats infört nya och stränga bestämmelser för de judar, som önska lämna Tyskland. Storleken av den personliga egendom, som de önska föra med sig, har särskilt starkt inskränkts.

I praktiken betyder detta emellertid ej så mycket, emedan judarnas utvandring på grund av det pågående kriget i Europa endast kan försiggå i mycket ringa utsträckning och vid enstaka tillfällen. Bestämmelserna komma emellertid säkerligen att förbli i kraft sedan kriget en gång avslutats. För de flesta judar är det nu fullkomligt hopplöst att söka lämna Tyskland. Några enstaka emellertid fortfarande emigrera från Tyskland över den transsibiriska järnvägen till Amerika.

Varje jude, som utvandrar måste först till myndigheterna inlämna en lista över de personliga tillhörigheter han tänker föra med sig. Denna lista skall godkännas av de tyska myndigheterna. Inget som ej kan transporteras i handväskor får medtagas. Det är dessutom praktiskt taget förbjudet att föra metallvaror ut ur landet. Guld, silver, platina, aluminium, brons, zink och ett flertal andra metaller faller under denna bestämmelse.

En manlig jude får enligt dessa skärpta nya bestämmelser endast medtaga följande: två kostymer, två par arbetsbyxor, en pullover, en regnrock, en vinteröverrock, två par handskar, tre skjortor, en omgång underkläder, två pyjamas, sex par strumpor, sex näsdukar, två par skor och ett par tofflor. En judinna får medföra två kjolar och två dräkter, en omgång arbetskläder, om detta är absolut nödvändigt för det arbete hon kan väntas få i utlandet, en pullover, en regnkappa, en vinterkappa, ett par handskar, två nattdräkter, sex par strumpor, sex näsdukar, tre par undertröjor och två par skor. Även judiska barn som lämna Tyskland få rätta sig efter dessa bestämmelser. Var och en får dessutom medföra ett täcke, handdukar och sovsäckar.

Den nya bestämmelsen för judar, som stanna kvar i Tyskland går ut på att de endast mellan klockan 16 och 17 få företaga inköp i livsmedelsbutikerna. Hittills har det varit tillåtet för dem att göra inköp efter klockan 12 på middagen och till stängningstid.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Judar få ej vara läkare i Frankrike

Aftonbladet 40-08-20

Genève, tisdag. AB.

En ny lag, som regeringen i Vichy utfärdat, föreskrivet, att hädanefter endast sådana fransmän, som bevisligen fötts av franska föräldrar, i Frankrike få utöva läkare-, tandläkare- och apotekaryrket.

Undantagna från denna bestämmelse äro endast frontkämparna från världskriget och detta senaste krig. Denna lag är en parallell till den som nyligen utfärdades rörande de franska ämbetsmännen. Bägge dessa lagar ha teoretiskt ingen antisemitisk tendens, men i praktiken komma de att hårdast drabba judarna, därför att större delen av de utlänningar, som under senare år förvärvat franskt medborgarskap, varit judar.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Quisling-aktion mot judarna

Söderhamns tidning 40-10-03

Judiska affärer utmärkas tydligt

Oslo, torsdag (St.T) Den nya regimen har nu tagit itu med praktiskt taget alla organisationer och sammanslutningar i Norge, och de skola hädanefter godkännas av myndigheterna för att få bedriva sin verksamhet. All hemlig verksamhet i slutna sällskap eller ordnar blir förbjuden. De möten, som hållas inom organisationerna, skola vara tillgängliga för polismyndigheterna, och organisationernas ledningar måste avge bestämda löften om att inte bedriva någon verksamhet, som står i strid med Nasjonal Samlings intressen eller med ”nyordningen”.

Bland de organisationer, vilkas fortsatta verksamhet nu ifrågasättes, äro bland annat nykterhetsordnarna, flera religiösa samfund, olika sällskapsordnar och en del kvinnoföreningar. Rotaryrörelsen har förbjudits, och alla dess klubbar skola vara upplösta 20 oktober.

Vissa åtgärder mot de tämligen fåtaliga judarna i Norge förberedas även. Bland annat skola judar inte få inneha statstjänst eller utöva läkare eller advokatyrkena. De judiska affärerna skola hädanefter tydligt utmärkas, så att norrmännen, innan de besöka dem, kunna få reda på att det är judiska affärer man står i begrepp att handla i. judarna skola få tillstånd till religionsutövning, men slutna möten inom de mosaiska sammanslutningarna, vilka endast finnas i de större städerna, bli förbjudna.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Warszawas judar instängda i ghetto

Aftonbladet 40-11-27

Warszawa, måndag. TT från DNB.

Efter det definitiva ordnandet av den slutna judiska stadsdelen i Warszawa ha nu nya bestämmelser trätt i kraft rörande trafiken mellan denna och övriga delar av staden.

Att beträda det judiska området är principiellt förbjudet för den tyska och polska befolkningen liksom för personer som bära tysk uniform. Endast med särskilt tillstånd, som utfärdas av representanter för chefen för Warszawas militärdistrikt, är det tillåtet att beträda eller lämna detta judiska område. Från och med den 26 november ha också ett antal förändringar införts i spårvagnstrafiken för att hindra beröring mellan judar och icke-judisk befolkning. I den judiska stadsdelen gå nu tre spårvägslinjer.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Stora pogromer ha ägt rum i Rumänien

Aftonbladet 40-11-30

2 000 judar påstås ha bragts om livet. Trupper marschera mot Bukarest.

London, lördag. AB.

Underrättelser, som inströmmat hit under natten, ge en fruktansvärd bild av tillståndet i Rumänien. Nya massmord, som förövats av Järngardet, påstås ha bragt landet till randen av inbördeskrig.

I tre landsortsstäder, Brasow, Crajova och Turnu-Severin har det kommit till blodiga sammanstötningar mellan Järngardet och rumänska armén, som reagerat mot legionärernas vådsdåd. 2 000 människor, mestadels judar, ha bragts om livet under blodiga pogromer, som togo sin början i olika delar av landet för tre dagar sedan och som i sin tur åstadkommit inbördes splittring i Järngardet. De svåraste oroligheterna ha ägt rum i oljedistriktet Ploësti.

I London befarar man att tyskarna skola begagna upplösningstillståndet inom rumänska nazistpartiet som förevändning för att göra Rumänien till ett tyskt protektorat och där utnämna en gauleiter.

Enligt vad jag erfarit står f.d. rumänska sändebudet i Tilea i begrepp att proklamera ”ett fritt Rumänien” i London. Vidare ha åtta medlemmar av den nuvarande legationen telegraferat sina avskedsansökningar till Bukarest och uppsagt Antonescus regering tro och lydnad.

Tilea utnämndes till rumänskt sändebud i London, då Rumänien erhöll brittiska garantier av Chamberlain. Han är en man i 40-årsåldern och ej diplomat till yrket, utan industriman och timmerexportör samt personlig vän till exkung Carol, på vars uppdrag han förestod rumänska beskickningen i London. Han avgick redan i juni som protest mot den nya regimen.

Tilea sammankallade i går till ett möte i London framstående medlemmar av rumänska kolonien samt legationen, som t.v. endast skötes av fyra tjänstemän.

De åtta högre medlemmarna av beskickningen, som anslutit sig till Tilea, ha gjort detta trots hot om repressalier mot deras anförvanter i hemlandet. Samtliga undertecknade vid sammankomsten ett protokoll, i vilket de förklara sig solidariska med Tilea.

Flera divisioner av rumänska armén ha beordrats till Bukarest och tåga nu i olika riktningar mot huvudstaden. En uppgift om att ytterligare tyska trupper skulle ha marscherat in i Rumänien dementeras emellertid energiskt.

I meddelandena om händelserna i Rumänien finner man knappast alls ministerpresidenten Antonescus namn, men däremot talas om Horia Sima, Järngardets ledare, som begett sig till Ploësti för att söka stoppa pogromerna, och som enligt ett rykte blivit utsatt för attentatet från extremisterna.

General Antonescu står på arméns sida och han väntas vidta drastiska åtgärder för att undertrycka excesserna. Gatorna i Bukarest patrulleras nu av rumänska och tyska soldater, och alla viktiga byggnader stå under militär bevakning.

Stambul Times uppger, att morden på de 64 politiska fångarna väckt fasa och avsky i Turkiet men knappast någon överraskning i kretsar, som känna till situationen i Rumänien, där för närvarande nästan vad som helst enligt deras uppfattning kan inträffa.

Tyskarna hålla sig i bakgrunden under avvaktan på den vidare utvecklingen, men de äro givetvis färdiga att införa en regim, som kan trygga regelbunden utförsel till Tyskland av de rumänska exportvarorna.

Tillbaka till innehållsförteckningen