Lyssna

Tidningar 1946

UNRRA-chef om judarna: ”Organiserad utvandring”

Dagens Nyheter 46-01-03

London, onsdag. TT.

Den brittiske generallöjtnanten Frederick Morgan, som är chef för UNRRA:s verksamhet i Tyskland och före detta ställföreträdande stabschef hos general Eisenhower, förklarade sig på en presskonferens på onsdagen tro att judarna har ”en verklig plan på ett andra uttåg”. Morgan redogjorde för hur han sett judar från Polen på ryska tåg bege sig från Lodz till Berlin.

Han sade att alla var välklädda, välfödda och vid god hälsa samt ”hade fickorna fulla med pengar”. Det faktum att personer under sådana förhållanden vill lämna sina hem för ovissheten i Tyskland med en förhoppning om att till slut ta sig fram till Förenta staterna kommer Morgan att tro att ”någon självbestämningsrätt håller på att alstras hos judarna”. Morgan förklarade att de alla berättade samma monotona historia om hotelser, pogromer och grymheter i Polen som skäl till att de reser därifrån. Generalen sade sig inte känna till vem som finansierade förflyttningarna eller stoppade judarnas fickor fulla med av ryssarna tryckta ockupationsmark. Han nämnde också som exempel ”kommittén för de befriade judarna i Bayern”, som förut skrev till honom på små papperslappar, men nu börjat använde det finaste papper. Han trodde att bildandet av en ”de forna koncentrationslägerfångarnas förening” skulle sätta de tyska judarna i rörelse.

”Morgans uppgifter rena nazismen”

World Jewish Congress politiske sekreterare i London, A. L. Easterman, dementerade på onsdagskvällen att det fanns någon hemlig judisk styrka i Europa som planerade ett massuttåg till Palestina.

Easterman, som nyligen varit på resa i Tyskland och Tjeckoslovakien och som var World Jewish Congress officielle observatör vid rättegångarna i Nürnberg och Belsen, yttrade:

”General Morgans påståenden att det finns en hemlig judisk styrka i Europa som planerar ett massuttåg till Palestina är inte endast fantastiskt osanna, utan det är också tydligt att de har till syfte att skapa en förutfattad mening om resultaten av den engelsk-amerikanska undersökningskommissionens verksamhet. Hans påstående att judarna tycks ha organiserat en plan som skall sätta dem i stånd att bli en världsfaktor och så småningom ge dem vad de vill ha är rena nazismen, även i fråga om uttryckssättet, som mycket väl skulle ha kunnat hämtas ur något tal av Hitler eller hans liga av fascistiska antisemiter.

Inte mindre ogrundade är general Morgans påståenden att ’rapporterna om pogromer och grymheter mot judarna i Polen blir allt mindre baserade på fakta’. Att påstå, som general Morgan gör, att uppgifterna om angrepp mot judarna i Polen är propaganda, det är att smäda inte blott det fåtal judar som överlevt de nazistiska gaskamrarna och skräcklägren, utan också de sex miljoner judar som mördats, vilka mord utgör en av huvudpunkterna i anklagelseskriften mot dem som står inför rätta i Nürnberg.”

Prag uppskjuter utdrivandet av tyskarna

Reuterkorrespondenten Guy Bettany telegraferar från Prag: Fördrivningen av tyskar från Tjeckoslovakien har uppskjutits till våren till följd av de allierade ockupationsmyndigheternas oförmåga att klara stora mängder deporterade i vinter, erfares det här. Enligt de ursprungliga planerna skulle 250 000 tyskar ha fördrivits i december och 125 000 i januari. Uppskovet, som huvudsakligen beror på väderleks- och livsmedelsförhållanden, har desorganiserat tjeckernas återbesättande av gränsområdena.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Underjordiska polska armén bakom terror mot judarna

Dagens Nyheter 46-01-04

General Morgan avgår. Engelsk undersökning.

London, torsdag. TT från Reuter.

UNRRA har uppmanat brittiska regeringen att undersöka de uttalanden som i går gjordes ab generalen sir Frederick Morgan, chef för UNRRA:s verksamhet i Europa. Denne underströk att hemliga judiska styrkor sattes upp i Europa med syfte att få till stånd en massutvandring till Palestina. Brittiska utrikesministeriet ämnar nu söka kontrollera riktigheten av Morgans uttalanden.

Förfrågningar kommer att göras genom de brittiska diplomatiska representanterna i Polen och Mellaneuropa. Om man inte får någon klarhet nu torde saken komma att hänskjutas till den engelsk-amerikanske kommission som inom kort skall diskutera judefrågan i Europa och Palestina.

UNRRA-chefen i Tyskland, generallöjtnant Frederick E. Morgan, kommer att avgå från sin post i morgon, erfar Reuter från säker källa i Washington.

De brittiska judarnas förklaring att judarna i Polen har flytt därifrån på grund av dålig behandling bekräftas till fullo av officiella meddelanden under de senaste veckorna, skriver Reutermedarbetaren Robert Lloyd på torsdagen.

Enligt en officiell uppgift för några veckor sedan från de polska judarnas centralkommitté förekom ”våldsamma antisemitiska oroligheter”, varunder 116 judar mördades på 25 olika platser i Polen under tre månader efter augustipogromen i Krakow, vilka ledde till åtal mot anstiftarna.

Denna kommitté, som omfattar både sionistiska och antisionistiska organisationer i Polen samt judiska kommunister, erkännes av polska regeringen såsom representant för hela den polska judenhetens intressen. Dess förklaring åtföljes av en enträgen vädjan till regeringen att göra slut på det rådande tillståndet. Fakta har också ingående dryftats de senaste dagarna vid ”hemlandets nationalråds” sammanträde.

Den kommunistiske deputeraden överste Ochab uttryckte förhoppningen att säkerhetsorganen skulle göra slut på morden på judar och förklarade:

”Vår nationalstolthet har djupt sårats vid tanken på att det i vårt land alltjämt finns människor som kallar sig polacker och som fortsätter att mörda dem som överlevt Hitlers förföljelse.”

Konseljpresident Edward Osubka-Morawski lovade att regeringen med yttersta stränghet skulle ta itu med varje yttring av antisemitism som underblåstes av reaktionära fascistiska element. Han var av den uppfattningen att mord på judar till följd av de dekret om allvarliga straff för dylika brott som hade utfärdats hade blivit mindre vanliga än för några månader sedan och på senaste tiden var inskränkta till isolerade fall.

I polska kretsar här tillägger man att NSZ – den fascistiska underjordiska organisationens nationella krigsmakt – alltjämt anses bära ansvaret för dessa övergrepp. Den begagnar sig i stor utsträckning av hotelsebrev till judarna och räknar med att om dylika brev blott i ett fåtal fall följes av terrorhandlingar så kommer de andra adressaterna att stänga sina affärer och lämna landet.

”Dödsstraff” för att framtvinga utvandring

Förre amerikanske förbundsdomaren Simon Hirsch Rifkind, som nu är juridisk rådgivare hos de amerikanska stridskrafterna i Europa, tillbakavisade i ett uttalande på torsdagen de påståenden som framförts av sir Frederick Morgan att ankomsten av välsituerade judar från Polen till Tyskland utgjorde ett bevis för att en världsomfattande judisk organisation höll på att skapas.

Tanken på en världsomfattande judisk sammansvärjning är rent nonsens, sade Rifkind, som korsförhört hundratals av dessa judar som flytt från Polen. De flyende judarna är besjälade av ett av de största mänskliga behoven, nämligen frihet från fruktan. De judar som återvänt till sina hem i Polen möter en starkt fientlig inställning från den infödda befolkningen.

Rifkind förklarade vidare att han sett anslag på judarnas dörrar i vilka invånarna uppmanats lämna Polen vid risk av dödsstraff. Emigranterna från Polen har inte fått understöd från någon hemlig organisation utan av resterna av de gamla judiska organisationer som existerat i Polen i många år. De har fått hjälp av frivilliga, för vilka räddandet av de få återstående judarna i Europa blivit den enda passion som gör livet värt att leva, slutade Rifkind.

Fascister i givakt när Haw-Haw hängdes, bödeln fick 10 pund

Från Dagens Nyheters Londonkorrespondent Daniel Viklund.

Englands under det andra världskriget mest omtalade förrädare, William Joyce, känd av hela Storbritannien under namnet ”Lord Haw-Haw”, hängdes i Wandsworthfängelset i London på torsdagsmorgonen av bödeln Albert Pierrepoint, i vardagslag diversehandlare i Manchester, som därmed exekverade sin första avrättning efter att nyligen ha ärvt yrket från en pensionerad farbror.

Det officiella meddelandet om avrättningen av Joyce slogs upp på fängelseporten nio minuter efter det fastställda klockslaget för hängningen. En folkskara på uppemot 300 personer hade samlats utanför fängelset, medan hängningen bevittnades av de officiella vittnena, sammanlagt 24 personer. Åtskilliga i hopen var klart engelska fascister, som betraktade Joyce som en martyr.

Bland dessa befann sig enligt Evening Standard också ”två svenska kvinnor på omkring 60 år, som förklarade att de sympatiserade med William Joyce och inte trodde på dödsstraffet”.

Några i skaran stod i givakt och barhuvade när klockan slog nio och man visste att hängningen ägde rum innanför fängelsemurarna. Ett par lastbilar militär hölls redo bakom ett hörn för att ta hand om eventuella demonstranter, men ingenting hände.

Den lagliga kampen om Joyce har räckt dryga sex månader och passerat genom alla instanser från polisdomstolen till överhuset innan inrikesministern vägrade att begagna sin benådningsrätt och avrättningsdagen fastställdes. I ett ”budskap” strax före avrättningen förklarade Joyce att han var stolt att dö för sina ideal och uttryckte förhoppningen att hakkorset en gång skall bli Englands symbol. Han gick själv till galgen, men uppges ha haft svårigheter att hålla sig uppe.

Under den första krigsvintern var de radiotal Joyce höll från Tyskland en källa till munterhet över hela England, men med åren har han blivit den man som för engelsmännen mest direkt symboliserade quislingtypen.

Liksom vid andra avrättningar mottog bödeln 10 pund för sitt jobb. Han har en uppgörelse med sina arbetsgivare enligt vilken han kan få ta sig några dagar ledigt för att fara ner till London från Manchester och utföra avrättningar. Hans grannar i Manchester känner till hans bisyssla, men Evening News säger på torsdagen att de ”kommit överens om att inte tala om den”.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Himmler gav order om gasvagnarna

Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 46-01-04

Fyra miljoner judar berördes av utrotningsåtgärderna.

Otto Ohlendorf, som var generalmajor i polisen och innehade ledande poster inom Gestapo och säkerhetstjänsten, vittnade på torsdagen i Nürnberg. Han berättade att under hans ledning 90 000 judar likviderats i Ryssland – män, kvinnor och barn. Han hade personligen varit närvarande vid många massavrättningar och det var han som hittat på metoderna för utsorteringen.

”Det var min idé att de som skulle avrättas inte skulle veta någonting förrän i sista minuten. Därför sade vi helt enkelt åt dem att de skulle flyttas till ett annat område. Fram till 1942 sköts män, kvinnor och barn tillsammans i stridsvagnsgravar och diken. På Himmlers order avrättades emellertid efter 1942 kvinnor och barn i gasvagnar, femton till tjugo åt gången. Mina män tyckte inte om gasvagnarna – de sade att de var otrevliga.”

Ohlendorf nämnde vidare att armémyndigheterna vid flera tillfällen gett order om massavrättningar ”på grund av bristen på bostäder och livsmedel”.

Ohlendorf talade vidare om att några få veckor före det ryska fälttågets början skapades rörliga enheter som kallades einsatzgruppen, vilka skulle följa med alla arméer i öster för att likvidera judar och kommunistiska funktionärer. Orderna om likvidering av människor utgick från Himmler och Heydrich. Himmler hade sagt till Ohlendorf att Hitler bestämt detta och gett order om att bestämmelserna skulle följas.

Scharchts försvarsadvokat Krause frågade Ohlendorf: känner ni till att Schacht sattes i koncentrationsläger för sin medverkan i bombattentatet den 20 juli? Ohlendorf svarade: ja, det var känt att han hade med denna sak att göra. Schacht hade varit fientligt stämd mot partiet sedan 1937 eller 1938. Ordern om att sätta honom i koncentrationsläger måste ha kommit från Hitler eller Himmler.

På fråga om han hade haft några samvetskval med anledning av orderna om avrättningarna svarade Ohlendorf att han hade haft det, men som underordnad ledare kunde han inte göra något annat. Varje annan hållning skulle ha lett till krigsrätt.

Nästa vittne var ”judespecialisten” SS-mannen Dieter Wisliceny som förklarade, att den judiska frågan handlades i tre skeden. Fram till 1940 planerade man en judisk emigration. Till 1942 gick planen ut på att dra samman dem i ghetton. Därefter var Himmlers order att judarna skulle utrotas. Wisliceny ansåg, att minst 4 miljoner judar berördes av utrotningsåtgärderna. Hur många som överlevde kan jag inte säga, framhöll han.

Tillbaka till innehållsförteckningen

England vill spela första fiolen i FN

Aftonbladet 46-01-07

Världsproblemen löses affärsmässigt. ”Nervkrig” mot mindre nationer förklaras olagligt. Turkiet avstår inte från en tumsbredd mark. Uppmaning till Sverige.

Storbritannien ämnar enligt diplomatiska kretsar med all beslutsamhet spela en ledande roll vid FN:s generalförsamlings möte, som börjar på torsdag, då mer än 600 delegater för 51 nationer samlas i Westministers Central Hall för att hälsas välkomna av premiärminister Attlee.

Bland församlingens första uppgifter blir att upprätta FN:s säkerhetsråd och välja representanter för sex mindre nationer till rådet, där Sovjetunionen, Storbritannien, Förenta staterna, Frankrike och Kina är självskrivna medlemmar.

Utrikesminister Bevin inleder församlingens stora debatt om världspolitiken och väntas då uppmana delegaterna att förebygga spörsmål i arbetet och uppmana till ”en affärsmässig diskussion av de problem, som världen måste lösa”. Bevin torde också tala för ett snabbt återupprättande av världshandeln såsom en viktig del i planerna att förebygga krig.

En viktig del av Bevins tal torde beröra förhållandet mellan stormakter och småstater. Man väntar, att han skall fördöma användandet av ”nervkrig” mot mindre nationer och begära, att denna form för aggression görs olaglig.

Beträffande de särskilda svårlösta problem, som lämnades öppna i Moskva, uppges, att man i London försöker få de berörda småstaterna Turkiet och Iran att icke forcera frågorna vid FN. Däremot kommer dessa problem utan minsta tvivel att diskuteras mellan berörda delegationer och brittiska och amerikanska personer. Turkiska nyhetsbyråns Londonkorrespondent, som förklarar, att utrikesminister Hassan Saka i London kommer att förklara, att Turkiet inte ämnar avstå en tumsbredd mark, meddelar också, att denne skall överlägga med britter och amerikaner.

Belgiske utrikesministern Spaak torde väljas till generalförsamlingens förste ordförande. Mötet torde pågå i sex veckor. I slutet av januari kommer FN:s särskilda kommitté, som för närvarande i Amerika studerar lämpliga platsen för FN:s högkvarter, att avlägga rapport. Om dess förslag accepteras, kommer nästa möte med generalförsamlingen att hållas på den valda platsen i april.

Stort intresse knyter sig här till britternas förslag att göra UNRRA till en del av FN:s organisation. Man hoppas i diplomatiska kretsar, att Turkiet, Argentina, Libanon och Syrien nu skall ansluta sig till UNRRA.

Man antar också, att en uppmaning till anslutning kommer att riktas till Sverige och Schweiz, vilkas humanitära arbete på många områden får varmt erkännande.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Judar i Berlin flyr ur rysszonen efter öppet myteri

Dagens Nyheter 46-01-08

London, måndag. TT.

1 400 polska judar som varit inkvarterade i ett hus på Oranienburgerstrasse har lämnat förläggningen, telegraferar Reuters Berlinkorrespondent. De ryska myndigheterna har givit order om att de skulle flyttas till ett läger i Prenzlau, ett hundratal kilometer norr om Berlin. Judarna har troligen tagit sin tillflykt till de brittiska, amerikanska och franska zonerna i Berlin.

De tyska judar som haft kontrollen över byggnaden förklarar: ”När de polska judarna fick veta att de skulle till ett läger i Prenzlau packade de sina tillhörigheter och begav sig iväg. De vägrade låta sig föras tillbaka till koncentrationsläger. Dessutom fruktade de att bli sända till Polen, där de säkert skulle dödas.”

I ett annat flyktingcentrum i den ryska zonen i Berlin har 400 polska judar gjort myteri, övermannat de obeväpnade vakterna och flytt.

De judiska ledarna betecknar flyktingproblemet som ”hopplöst” och framhåller att de allt som allt 1 800 judarna, som nu är utan logi, ämnar ta sig över till den brittiska eller amerikanska zonen i Berlin. De två UNRRA-lägren där är emellertid redan överbelagda. Fransmännen har omedelbart givit order om att de två lägren i deras stadsdel, som innehåller ytterligare 2 000 judar, icke får ta emot flera gäster.

Polska judeledarna vädjar till de sina

De polska judarnas centralkommitté har i dag utsänt en vädjan till judarna att stanna kvar i Polen. Vi vet att den panikstämning som gripit judarna i Polen är en följd av de brottsliga överfallen på judar i vissa städer och byar. Vi måste emellertid komma ihåg att Polens demokratiska ledare utsättes för samma slags övergrepp och att polska regeringen oavbrutet ger uttryck åt sin beslutsamhet att straffa förbrytarna, heter det i appellen. Centralkommittén är övertygad om att de polska judarna utan hänsyn till politisk uppfattning kommer att fortsätta bo kvar i Polen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Terror mot judarna i Polen: nya rapporter

Aftonbladet 46-01-12

Nya antisemitiska överfall rapporteras från polska landsorten. Lodz är en av härdarna för den antisemitiska terrorn. Pogromartade upplopp ägde rum i samband med begravningen av en polsk student som mördats av icke-identifierade personer.

Samtidigt meddelas att åtta judar, som nyss återkommit till Polen från Tyskland, mördats i Boloslawice i närheten av Lodz. Två polacker, som försökte hjälpa dem mot den antisemitiska pöbeln, blev också dödade.

I Gliwice har en jude mördats av underjordiska grupper, och en annan jude har kidnappats. De antisemitiska överfallen fortsätter, trots att i flera fall demokratiska organisationer omedelbart efter våldsdåden offentligt tagit avstånd från terrorhandlingarna och uppmanat befolkningen att ingripa mot antisemiterna.

Icke en enda tysk kommer att tillåtas bo kvar i det nya Polen, deklarerade Warszawaradion på fredagskvällen. Sedan utvisningen av 1,5 miljoner tyskar till den brittiska zonen slutförts, kommer återstoden av tyskarna i Polen att sändas till den ryska ockupationszonen.

Flyktingströmmen tas om hand

Utvisningen av en ytterligare en och en halv miljon tyskar från Polen skall börja omedelbart.

Beslut härom har nu fattats på en konferens i Berlin mellan representanter för ryska, polska och engelska regeringarna. De nya flyktingströmmarna skall dirigeras till den brittiska ockupationszonen, som måste bereda sig på att ta emot 120 à 150 000 tyskar i månaden.

Femtonhundra polsk-judiska flyktingar, som flytt från den ryska sektorn i Berlin till den amerikanska för att undgå att transporteras till något läger i den ryska zonen, skall på fredagen tas emot i ett nytt läger, som förestås av UNRRA.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Hermann Göring tog själv sitt liv

Arbetet 46-10-16

En cyankaliumkapsel kom domen i förväg. Tio naziledare har avrättats i natt.

Nürnberg, onsdag. TT från Reuter.

Göring begick självmord i sin cell strax innan han skulle hängas. Amerikanska nyhetstjänsten i Tyskland uppger att Göring avled i sin cell klockan 22.45 på tisdagskvällen efter att ha förtärt cyankalium. Dödsdomarna mot de övriga 10 tyska krigsledarna verkställdes natten till onsdagen. Exekutionen började klockan 2.30 och pågick till klockan 3.15.

De avrättade är:

Joachim von Ribbentrop, 53 år, förutvarande tysk ambassadör i London och tysk utrikesminister från 1938 till det tyska sammanbrottet.

Ernst Kaltenbrunner, 43 år, chef för säkerhetspolisen och Himmlers ställföreträdare.

Alfred Rosenberg, 53 år, nazismens filosof och under kriget minister för de ockuperade områdena i väster.

Hans Frank, 46 år, förut generalguvernör i det ockuperade Polen.

Wilhelm Frick, 69 år, inrikesminister från 1933 till 1943 och protektor över Böhmen och Mähren under krigets sista skede.

Fritz Sauckel, 51 år, nazistisk arbetskraftschef från 1942 till det tyska sammanbrottet.

Arthur Seyss-Inquart, 54 år, guvernör i Österrike efter Anschluss och kommissarie för det ockuperade Holland från 1940 till 1945.

Julius Streicher, 61 år, gauledare i Franken och judehetsaren nummer 1, ägare till den pornografiska antisemitiska tidningen Der Stürmer.

Wilhelm Keitel, 63 år, chef för tyska krigsmaktens överkommando.

Alfred Jodl, 56 år, nazistisk stabschef från 1942 till 1945.

Hermann Göring, som i sista minuten tog sitt eget liv, var 53 år och var tidigare chef för Luftwaffe samt en gång utsedd till Hitlers efterträdare. Göring hade tydligen lyckats skaffa sig en cyankaliumkapsel av samma slag som man fråntog honom vid en visitering för över ett år sedan.

Liknande kapslar har tidigare påträffats hos flera av de fängslade nazistledarna och Himmler tog, som bekant, sitt liv genom att svälja en sådan kapsel.

Officiell kommuniké om avrättningarna

Den fyrmaktskommission som övervakat de stora krigsförbrytarna under fängelsetiden utsände på onsdagsmorgonen följande kommuniké:

”De dödsdomar som fälldes av den internationella militärdomstolen i Nürnberg den 1 oktober 1946 mot krigsförbrytarna Joachim von Ribbentrop, Wilhelm Keitel, Alfred Rosenberg, Ernst Kaltenbrunner, Hans Frank, Wilhelm Frick, Julius Streicher, Fritz Sauckel, Alfred Jodl och Arthur Seyss-Inquart verkställdes i dag i vår närvaro. Hermann Wilhelm Göring tog sitt eget liv klockan 22.45 den 15 oktober. Bayerns ministerpresident dr Wilhelm Högner och förste åklagaren i Nürnberg dr Friedrich Leisner var närvarande vid avrättningen i sin egenskap av representanter för det tyska folket och besiktigade även Görings döda kropp.”

De dog med värdighet men utan ånger

”Trots att de dödsdömda under rättegången försökte slingra sig undan ansvaret för sina gärningar dog de med värdighet”, förklarar fängelskommendanten överste Andrus. ”Deras sista ord före avrättningen tydde inte på någon ånger.”

Stark bevakning kring justitiepalatset

En fotograf från den amerikanska arméns nyhetsavdelning ar den ende kameraman som fick tillträde till avrättningen. Hans foton underställdes det allierade kontrollrådet i Berlin, som avgör om några av dem får publiceras.

Stark bevakning var på tisdagskvällen anordnad vid alla ingångar till justitiepalatset i Nürnberg om man hade vidtagit alla tänkbara åtgärder för att hindra fanatiska tyskars eventuella försök att i sista minuten befria de dödsdömda. Klockan 22 fördes de åtta korrespondenter, som fått tillstånd att bevittna avrättningarna, i bil med eskort av amerikanska militärpoliser från presskvarteret i Nürnberg till justitiepalatset. Till dess avrättningarna var över stod de under bevakning och fick inte lämna avrättningsplatsen.

Fram till klockan 22.45, då Görings självmord upptäcktes, hade ingen av de dödsdömda underrättats om dag och timme för avrättningen.

Göring skötte sitt spel med stor finurlighet

Det låg ingen spänning i Nürnberg på tisdagskvällen utom i justitiepalatset och fängelset. Den tyska allmänheten förefaller att vara fullständigt ointresserad av nazist-dramats slutakt.

Frank, Kaltenbrunner, Stericher och Jodl, som var katoliker, fick under tisdagen nattvarden av den katolske prästen Sixtus O-Connor, men ateisten Rosenberg vägrade att delta i någon som helst religiös ceremoni. Rosenberg föreföll i övrigt ha varit den mest resignerade av de dödsdömda.

Göring skötte sitt spel med stor finurlighet och förklarade bland annat för fängelseläkaren vid ett tillfälle under tisdagen att han ”satt sin lit till religionen”. Han tillade: ”Jag hyser ingen fruktan och skall uppträda värdigt ända till slutet.”

Även Jodl sade sig sätta sin lit till religionen. Keitel, som bevarade lugnet och allvaret, yttrade: ”Min kära hustru har visat stort mod inför mitt öde. Det är mycket svårare för min familj än för mig.” Sauckel sade: ”Jag ser nu att mitt öde är oundvikligt, men jag anser fortfarande att domen över mig var ett misstag.”

Belagda med handbojor fördes de till galgen.

Som en följd av Görings självmord vidtogs särskilda försiktighetsmått och de andra dödsdömda belades med handbojor innan de fördes till galgen. Ända sedan dödsdomarna fälldes har de dömda bevakats ytterst noggrant. En vakt har dag och natt suttit hos var och en av dem i cellen och med tanke på eventuella självmordsförsök bland annat sett till att fångarna hade händerna ovanför täcket när de sov.

Avrättningarna skedde i samma ordningsföljd som de dödsdömda intog i de anklagades bås under rättegången. Göring skulle hängts först, men nu blev i stället Ribbentrop nummer ett. De dömda fördes en och en till galgen av amerikanska fångvaktare och togs om hand av en hel skara bödlar, bland vilka den mest kände är sergeant John Woods från San Antonio i Texas, som sedan november 1945 har utfört 299 avrättningar.

Vid avrättningsplatsen befann sig de officiella vittnena, som stod så nära galgen att de skulle kunna höra de dömdas sista ord, samt en grupp läkare och präster. Före hängningen lästes dödsdomen åter upp på engelska och tyska.

Ett extramål på kvällen rikligare än vanligt

Tidigare på kvällen hade ett extramål mat utdelats till de dödsdömda. Det var rikligare än vanligt men inte på något sätt jämförbart med en festmåltid. Två gånger i förväg varskoddes de om den förestående avrättningen och Keitel fick god tid på sig att ställa sin cell i ordning, som han hade begärt.

Speciella truppstyrkor var utkommenderade för att bevaka justitiepalatset medan exekutionen pågick. Gatorna verkade emellertid övergivna och intet misstänkt förekom.

Tillbaka till innehållsförteckningen