Lyssna

Tidningar 1939

30 000 judar i fångläger.

Dagens Nyheter 39-02-04

Gestapo förebådar nya åtgärder för att påskynda emigrationen.

Privat till Dagens Nyheter. Berlin, fredag. U.P.

Gestapo har enligt förljudande från tillförlitligt håll för avsikt att inom de närmaste 14 dagarna genomföra en fullständig omorganisation av utvandrarbestämmelserna för judar i syfte att påskynda judeemigrationen.

Detta syfte hoppas man nå genom att öka trycket mot judarna, förenkla utvandringsbestämmelserna och upprätta en särskild utvandringsbyrå som ska handha alla utvandringsangelägenheter. Det beräknas i hela det gamla riket minst 30 000 judar skickas till koncentrationsläger sedan den 10 november förra året. Då man anser att dessa judar jämte deras familjer böra ha lämnat Tyskland inom sex månader, måste till sommaren mer än 100 000 judar emigrera, vilket inte är möjligt med de nuvarande utvandringsbestämmelserna. Man väntar att den nya centrala passbyrån skall drivas efter ungefär samma riktlinjer som de utvandringsbyråer för judar som efter Anschluss upprättats i Wien och som redan lyckats förmå en fjärdedel av de österrikiska judarna att utvandra. Samtidigt som de tyska passbyråerna centraliseras skola även de rent judiska organisationerna förenas i en topporganisation, som skall handha alla judiska sammanslutningars finansiella angelägenheter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Tjeckien nu tyskt lydrike

Arbetet 39-03-15

Hela landet ockuperat av Hitlers armé. Kommuniké om fullständig underkastelse efter Hachas nattliga möte med Führern.

Klockan 6 i morse skedde inmarschen i Böhmen. Karpato-Ukraina till Ungern med Tysklands bistånd.

Berlin den 15, TT från Reuter.

Förhandlingarna mellan Hitler och Hacha pågingo, såvitt man här har sig bekant, ännu vid 14-tiden på onsdagsmorgonen. Berlins morgontidningar, vilka i vanliga fall brukar utkomma klockan 1.30 på natten, enligt Reuters icke vara att vänta förrän klockan 6 på morgonen. Enligt vad som erfarits från synnerligen tillförlitligt håll komma tyska trupper att börja ockupera Böhmen klockan 6. På morgonen och marschera in söderifrån. Någon officiell bekräftelse på denna uppgift har dock icke stått att erhålla.

Fullständig tjeckisk kapitulation.

Berlin den 15, TT Från Reuter.

Rikskansler Hitler och den tjeckoslovakiske presidenten Hacha avslutade sina överläggningar kort efter klockan 4 på natten. President Hacha såg mycket allvarlig ut och vägrade uttala sig då han lämnade konferensen. Det antas att Tyskland fått sin vilja fram på alla punkter.

Hitler har tagit tjeckiska folket under sitt beskydd.

I en officiell kommuniké förklaras att Hitler tagit det tjeckiska folket under beskydd av Tyskland, vilket skall garantera den autonoma utvecklingen av tjeckernas nationella liv. En överenskommelse härom har undertecknats av Hitler, Hacha, Ribbentrop och Chvalkovsky.

Konseljpresident Tisos oavhängighetsförklaring. Det oavhängiga Slovakiens konseljpresident Tiso utfärdade på tisdagseftermiddagen ett upprop, vari det bland annat hette: Vilka vi trygga vårt folks framtid måste vi göra slut på det gemensamma politiska livet tillsammans med det tjeckiska folket, och därför ha vi beslutat att i full utsträckning ta det slovakiska folkets självbestämningsrätt i anspråk. Vi äro övertygade om att detta steg är nödvändigt till förmån för den fredliga sammanlevnaden mellan det tjeckiska och slovakiska folket, till förmån för hävdandet av den självbestämningsrätt som Gud själv givit varje folk, till förmån för lugnet i Slovakien och Mellaneuropa och särskilt till förmån för vårt eget högt älskade slovakiska folks framtid. I det vi alltså såsom rättmätiga representanter för det slovakiska folket taga våra suveräna folkrättigheter i anspråk och hävda dem förklara vi härmed Slovakien oavhängigt.

Prags förklaring om unionens upplösning.

I en på tisdagseftermiddagen utsänd officiell kommuniké förklarades den legala unionen mellan tjecker och slovaker upplöst. Hädanefter skall vart och ett av dessa båda folk leva sitt eget enskilda liv. Vi kunna uppriktigt säga — heter det vidare — att tjeckerna aldrig visat några ovänliga känslor mot slovakerna, och vi hoppas innerligt att deras oavhängighet skall leda till lycka och framgång och att slovakerna skola kunna skapa de erforderliga ekonomiska villkoren för att avhjälpa befolkningens behov. Vi skola alltid minnas vår vänskapliga sammanlevnad med slovakerna. Nya politiska anordningar kunna icke skilja två folk åt som levat tillsammans tjugo år.

Slovakiska oavhängighetslagen.

Den slovakiska oavhängighetslagen har följande innehåll:

Paragraf 1. Slovakien proklamerar sig såsom fri och oavhängig stat. Slovakiska lantdagen ombildas till den slovakiska statens lagliga representation.

Paragraf 2. Till dess den slovakiska statens författning offentliggjorts utövas hela den verkställande makten av regeringen, som utses av parlamentets presidium.

Paragraf 3. Alla hittillsvarande lagar, dekret och åtgärder förbli i kraft, varvid dock hänsyn tages till de förändringar som uppstått genom den slovakiska statens oavhängighetsdeklaration.

Paragraf 4. Regeringen ikläder sig fullmakter att på dekretvägen besluta vad som är nödvändigt för upprätthållandet av ordningen och säkrandet av den slovakiska statens intressen.

Paragraf 5. Denna lag träder i kraft från och med i dag, och regeringen skall vaka över att den iakttages.

Tjeckerna utlämnade till Tysklands nåd.

På tisdagskvällen upplästes i Pragradion en skrivelse från president Hacha rörande proklamationen av Slovakiens oavhängighet, vari det bland annat heter:

”Härmed ha för det tjeckiska territoriet och för Mähren fullständigt nya livsvillkor uppställt sig, med anledning varav det blir nödvändigt att finna en ny politisk och juridisk organisering. Likaså ha relationerna mellan vår nya stat och den yttre världen fullständigt förvandlats. Vi stå inför en stor reorganisationsuppgift, och vi komma icke att lyckas med den, om vi icke in i minsta detalj uppklara alla frågor om förhållandet till vår stora granne, det tyska riket, med vilket vi ha mer än fyra femtedelar av våra gränser gemensamma. Därför har också presidenten i dessa kritiska ögonblick beslutat personligen och ingående med den tyske statschefen dryfta vilka vägar vi böra följa. Må denna resa åstadkomma solida och varaktiga grundvalar för lojala grannskapsrelationer och en fredlig sammanlevnad mellan vår lilla stat och den tyska nationens stora imperium.”

Noten slutar med en uppmaning till folket att bevara sitt lugn.

Tillbaka till innehållsförteckningen

England redo att garantera de polska gränserna

Dagens Nyheter 39-03-31

Erbjudande lär ha gjorts på torsdagen

Privat till Dagens Nyheter. London, torsdag. U.P.

I välunderrättade kretsar förljudes att engelska regeringen på torsdagen gjort Polen ett anbud att England ska garantera Polens integritet. Det heter att detta beslut fattats vid kabinettets förmiddagssammanträde och att kabinettets utrikesutskott utarbetat detsamma under eftermiddagens lopp. Den garantin England skall lämna innebär en komplettering av den fransk-polska pakten en avser inte Danzig.

Om Chamberlains förslag godkännes i Warszawa, kommer han troligen – förutsatt att Polens svar dessförinnan anländer – att i underhuset redogöra för saken redan på fredagen. I annat fall skall en utrikesdebatt äga rum på måndag. Beck kommer, som tidigare omtalats, till London på måndagsförmiddagen för att under tisdagen och onsdagen ha en rad överläggningar med Chamberlain och Halifax.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Skärpt passkontroll i Trelleborg.

Aftonbladet 39-05-03

Franska polisen varskor. Förfalskningar skickligt utförda.

I passkontrollen vid våra gränser, särskilt i Trelleborg, har skärpts efter den underrättelse, som ingår från polisen i Le Havre att en stor samling falska svenska passa sålts till landsflyktiga tyska judar. Polisen i Le Havre har nämligen häktat en belgare vid namn Martens för att denna tillverkat och sålt falska svenska pass för 77 kronor, per styck.

Förfalskaren infångades då han skulle avhämta en svensk konsultatstämpel som han beställt hos en gravör. Enligt uppgift från den franska polisen har ett stort antal falska pass sålts, oftast genom mellanhänder. Stadsfiskalen i Trelleborg bekräftar vid samtal med Aftonbladet att passkontrollen skärpts beroende på de besked man fått från franska polisen. Hittills har man inte kunnat avslöja något falskt pass i Trelleborg, vilket måhända beror på att dessa äro synnerligen skickligt framställda och knappast går att skilja från äkta.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Judar – det senaste smugglingsobjektet.

Trelleborgstidningen 39-05-09

En Danzig-jude, som insmugglats i Trelleborg körde fast i Malmö och återskeppas till Danzig. Sitter nu kvarhållen hos Trelleborgspolisen.

Hittills har sprit och tobak och damunderkläder och liknande njutningsmedel dominerat i smugglingstrafiken, men den nazistiska rasförföljelsen synes nu ha öppnat en ny marknad för den slags individer, som vilja slå mynt av smuggling. Man har börjat smuggla in judar till de ”neutrala” länderna. Borta vid kolkajen i gamla hamnen ligger dör närvarande en ovanligt smutsig och illa underhållen ångare under lossning av stenkol.

Fartyget heter ”Jenny” och är egentligen hemmahörande i Västervik, fast det närvarande är tidsbefraktat av en firma i Panama City och seglar under Panamas flagga. Kaptenen är svensk, men besättningen i övrigt företer en sagolik brokighet med hänsyn till nationaliteter. ”Jennys” besättning har under uppehållet här varit föremål för Trelleborgspolisens speciella intresse, och orsaken härtill är följande: I passkontrollen i Köpenhamn fastnade häromdagen en resa till Danmark stadd jude, som saknade klara papper.

Det befanns också att han på olaga sätt inkommit i vårt land över Trelleborg, där han smugglats i land av besättningen på nyssnämnda ångaren “Jenny”. Mannen i fråga är medborgare i den just nu högaktuella fria staden Danzig. Han är född 1913 och urmakare till yrket. Han har uppgivit sig vara på väg till Danmark, där han har anförvanter och hans mening hade varit att förena sig med dessa för att sedan söka komma med en flyktingtransport till Palestina.

En i Danzig boende estländare, som tydligen tagit till födkrok, att hjälpa judar att utvandra, hade erbjudit sig att för 200 danska kronor hjälpa mannen över till Danmark. Juden hade erlagt de 125 kronorna kontant, var-jämte han hos en vän i Danzig deponerat de återstående 75 kronorna, vilka skulle utbetalas till hjälparen så snart juden från Köpenhamn meddelat att han lyckats komma över dit.

Onsdagen den 3 maj på kvällen hade han gått ombord på S/S “Jenny” i Danzig. Han hade därvid observerats av vaktmannen, som tydligen varit inblandad i affären och därför låtit honom passera. Juden hade därefter fått vistas i donkeymannens hytt i skansen. Även styrmannen ombord lär ha varit engagerad i affären, varemot fartygets kapten står utanför det hela.

“Jenny” anlände till Trelleborg den 6 maj, och då besättningen ej längre vågade behålla juden ombord följdes han i land och tog ett kvällståg till Malmö, varifrån han påföljande morgon anträdde sin misslyckade resa till Köpenhamn. Och nu sitter han som sagt kvarhållen hos Trelleborgs-polisen, som i dag eller i morgon kommer att sätta honom ombord i “Jenny” för återfärd till Danzig.

Vid här företagna förhör med besättningsmännen ombord i “Jenny’ ha några av dessa erkänt att de emottagit kontanter av “agenten” i Danzig för att gömma juden ombord och hjälpa honom över till Danmark via Sverige.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Siste juden ska ut ur Tyskland.

Aftonbladet 39-07-07

Ny förordning: ”riksförening” bildas. Judarna avskiljas totalt från den övriga befolkningen och måste helt sörja för dig själva.

Berlin, fredag. AB.

I den statsofficiella statstidningen har en ny mot judarna riktad förordning offentliggjorts, vars egentliga avsikt är att stimulera utvandringen från Tyskland. Det föreskrevs i förordningen:

  1. Samtliga judar skola registreras i en nu sammanslutning kallad Riksföreningen för judar i Tyskland. Den får sitt högkvarter i Berlin. Föreningen kommer att omfatta de klubbar ut i landet, som redan existera. Den får sina order från inrikesministeriet.
  2. De judiska sammanslutningarna skola för framtiden själva upprätthålla sitt eget skolväsen, då judiska barn ej mera få tillträde till tyska skolor.
  3. Den judiska föreningen måste hädanefter själv sörja för sin vinterhjälp, fattigvård och annat ekonomiskt stöd åt judar, som äro i behov därav, enär de tyska hjälporganisationerna ej vilja ha något mer med judarna att göra.

Samtidigt meddelas att regeringen när som helst kan upplösa de judiska föreningarna och sammanslutningarna, i vilket fall deras förmögenheter och egendom omedelbart kan konfiskeras av staten.

Völkischer Beobachter kommenterar idag den nya förordningen angående judarna. Man skriver att målet är att avlägsna den sista juden från Tyskland.

Vi äro inte alls angelägna om att behålla judarna, vilket de för länge sedan borde ha märkt, heter det i tidningen.

Vidare framhåller man att förordningen i främsta rummet avser att påskynda utvandringen, men det säges inte om att det ej finns något ställe för judar att ta vägen i det nästan alla länder äro spärrade för invandring. Den nya förordningen innebär avsevärt strängare åtgärder mot judarna som nu helt avskiljas från den övriga befolkningen och nu helt och hållet måste sörja sig själva (Scannews).

Tillbaka till innehållsförteckningen

Fredspakt Tyskland-Ryssland

Dagens Nyheter 39-08-22

Den europeiska situationen fullständigt förändrad. Von Ribbentrop reser till Moskva. Nattlig konferens i Berchtesgaden. Bomb i London-Paris.

Privat till Dagens Nyheter. Berlin, måndag. UP.

Riksregeringen och Sovjetregeringen ha överenskommit att sluta en nonaggressionspakt med varandra. Utrikesminister von Ribbentrop skall onsdagen den 23 augusti anlända till Moskva för att slutföra förhandlingarna härom.

Den tyske utrikesministern åtföljes på resan av understatssekreteraren dr Gauss, som förestår utrikesdepartementets rättsavdelning, och vidare tolken, dr Paul Schmidt, chefen för riksdagens pressavdelning samt några andra tjänstemän.

”Krigsrisken ökar.”

Hitler lär på måndagskvällen ha haft en konferens med Berchtesgaden med Ribbentrop och von Papen. Samtalet torde ha rört sig om det tysk-ryska nonaggressionsavtalet. I diplomatiska kretsar i Berlin väckte meddelande om att ett tysk-ryskt nonaggressionsavtal är förestående stor överraskning, då de tysk-ryska förhandlingarna hållits strängt hemliga.

Man kände här blott till att de båda länderna sedan en tid tillbaka förhandlade om ett handelsavtal och att man även i Berlin hoppades på att ett sådant skulle leda till förbättrande politiska förbindelser mellan Sovjet och Tyskland.

Rykten om ett tyskt närmande till Sovjet ha visserligen dykt upp i Berlin flera gånger på sista tiden, särskilt under de båda senaste månaderna. Tyska pressen har också, påpekar man, sådan sex månader tillbaka avhållit sig från varje angrepp mot Sovjet. Men trots detta hade man i Berlin inte trott att några förhandlingar om en nonaggressionspakt över huvud taget pågått.

Bomb i London

Privat till Dagens Nyheter. London, måndag. U.P.

Den tyska förklaringen om en nonaggressionspakt med Sovjet slog ner som en bomb i London, där de inkommande telegrammen åstadkommo en verklig chock.

Man anser här att en trolig förklaringsgrund till pakten är att Ryssland genom att acceptera det tyska anbudet velat förhindra uppkomsten av en stark andra front i Fjärran Östern i händelse av en krigisk konflikt i Europa. Om Sovjet icke lyckas uppnå detta resultat, kommer dock pakten i varje fall att rikta ett fruktansvärt slag mot Polen, som inför hotet av en övermäktig tysk-rysk allians kan väntas falla undan för Hitlers krav och ge upp Danzig utan strid redan innan den formella tysk-ryska pakten undertecknats i Moskva.

En annan teori i London är att Sovjet genom en skenbar anslutning till Tyskland velat påskynda generalstabsförhandlingarna med västmakterna och tvinga England-Frankrike till att omedelbart uppta Ryssland i tremaktsalliansen på Sovjets egna villkor.

Stor överraskning i Paris

Meddelandet från Berlin om öppnandet av förhandlingar beträffande en nonaggressionspakt mellan Tyskland och Sovjetunionen har väckt den största överraskning i Paris. Då man ännu saknar noggranna uppgifter avhåller man sig från alla kommentarer i officiella kretsar.

I politiska kretsar förklaras det att man måste vänta tills man kommer i besittning av kompletterande detaljer innan man kan bedöma den tillämnade paktens betydelse. Man måste likaså få exakta uppgifter om de sovjetryska dispositionerna och erfara på vilka villkor Sovjetregeringen givit sin anslutning till överenskommelsen.

Triangelförhandlingarna fortsätta.

Moskva, måndag. U.P.

De engelsk-fransk-ryska militärförhandlingarna återupptogos klockan 10.30 på måndagsförmiddagen och pågingo till klockan 13.30, varpå de fortsattes klockan 16.

Polens Berlinambassadör hem.

Warszawa, måndag. TT.

Polske ambassadören i Berlin flög på måndagen till Warszawa för att rådgöra med sin regering.

”Propagandakompanier” i Tyskland.

Paris, måndag. TT.

Agence Havas Berlinkorrespondent meddelar: I sammanhang med de militära förberedelserna i Tyskland lär man ha upprättat två ”propagandakompanier”, ett för landstridskrafterna och ett för flyget. Dessa kompanier sammansättas av journalister, författare och stenografer, och deras uppgift blir att i fall av krig avfatta kommunikéer och frontmeddelanden för att hålla modet uppe hos folket.

“Sovjetryssland har drivit dubbelspel.”

Privat till Dagens Nyheter. Warszawa, måndag. U.P.

I politiska kretsar i Warszawa har det rysk-tyska handelsavtalet framkallat djup pessimism, och man uttalar öppet farhågor för att Sovjet driver ett dubbelspel. Polska pressen publicerar blott en kort officiell kommuniké om saken och gör inga som helst kommentarer.

Man betonar att Polen trots de engelsk-fransk-ryska överläggningarna aldrig känt sig riktigt säkert om Sovjets verkliga ståndpunkt och därför försiktigtvis hållit sig borta från varje politisk eller militär överläggning med Moskva.

Spänningen mildras, säger Moskva.

Privat till Dagens Nyheter. Moskva, måndag. U.P.

De ryska tidningarna behandla på måndagen det nya tysk-ryska handelsavtalet. Pravda skriver bland annat att avtalet träffats i en spänd politisk atmosfär, men att det bjuder möjligheter att mildra denna spänning. Måhända kan avtalet allvarligt förbättra icke blott de ekonomiska utan även de politiska förbindelserna mellan Sovjet och Tyskland.

Izvestija inskränker sig till ett klarläggande av den ekonomiska situationen och nämner att det nu ingångna avtalet utan tvivel måste föra med sig en avsevärd förbättring av handelsförbindelserna mellan de båda länderna. De senaste åren, skriver tidningen, har det tysk-ryska varuutbytet sjunkit till en siffra så låg som aldrig förr. Man kan säga att det nu ingångna avtalet innebär en vändpunkt i handelsförbindelserna mellan de bägge länderna.

Tidningen framhäver också betydelsen av kreditavtalet, utan vilket en överenskommelse icke varit möjlig.

Berlin återhållsamt.

Privat till Dagens Nyheter. Berlin, måndag. U.P.

Berliner Zeitung am Mittag skriver om det tysk-ryska handelsavtalet att detta ligger i linje med den av Tyskland bedrivna handelspolitiken, vilken har till mål att återställa och utvidga de naturliga varuutbyten vilka rubbats genom rubbningar i betalningsväsendet. I samma stil gå uttalandena i den övriga tyska pressen, som endast berör den finansiella sidan av saken utan att närmare ingå på den politiska.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Kriget har brutit ut.

Aftonbladet 39-09-01

Warszawa Bombarderat. Många dödsoffer. Krigsförklaring av Hitler. Flygangrepp mot en radorter i Polen. Tyska trupper till angrepp i Korridoren och Schlesien

Hitler talade klockan 10 i radio till det tyska folket. Slutorden i talet formade sig till en direkt krigsförklaring mot Polen. Danzig proklamerade i morse genom aktstycket sin anslutning till Tyska riket.

Hitler har utfärdat en dagorder till tyska krigsmakten, vari det heter att ”polackerna äro icke längre villiga att respektera den tyska riksgränsen. För att göra slut på dessa vanvettiga förhållanden återstår mig intet annat medel än att sätta våld mot våld.”

Den första rapporten om en krigshandling kom genom polska telegrambyrån PAT som meddelade att tyskarna fällt bomber mot polska orten Puck vid Gdynia och mot orten Zukow i polska Pommern.

Officiellt meddelades senare från Warszawa: På fredagsmorgonen bombarderade tyskarna utan föregående varning Wilno, Grodno, Tezew, Puck, Katowice och Krakow. Sedan en timme bombarderas Warszawa. Angreppet har krävt många offer bland kvinnor och barn. Samtidigt ha tyska trupper på marken igångsatt reguljära aktioner i polska Övre Schlesien och mot Czestochowamorådet.

Hitler: ”Jag ska segra eller dö”

Danzigfrågan, korridorproblemet och förhållandet till Polen ska till varje pris lösas. Stort tal inför riksdagen idag. Göring och Hess utsedda som efterträdare.

Berlin, fredag. TT.

Rikskanslern förklarar i sitt tal att den fältgrå uniform, som han idag åter iklätt sig, komme han icke avlägga förrän efter seger eller också komme han icke att vara i livet. Som sin efterträdare utsåg han fältmarskalk Göring. Skulle något hända denne komme som efterträdare riksminister Rudolf Hess. Om även denne råkade ut för någonting skall genom lag en senat inkallas, vilken bland sig skall välja den värdigaste, det vill säga den tappraste. Hitler meddelade vidare i sitt tal, att han är besluten:

  1. att lösa Danzigfrågan,
  2. att lösa korridorfrågan,
  3. att sörja att i förhållandet Tyskland-Polen en vändning inträder, som garanterar ett fredligt samarbete.

Han förklarade vidare komma strida ända till dess polska regeringen är benägen att åstadkomma sådana förhållanden eller till dess det finnes en annan polsk regering, som är beredd därtill.

— Sedan månader tillbaka lida vi alla under kvalen av ett problem, som Versailles-fördraget — det vill säga Versailles-diktatet — en gång beskärde oss, och som i sin utveckling och urartning blivit oss outhärdligt, fortsatte Hitler.

Danzig var och är en tysk stad. Korridoren var och är tysk. Alla dessa områden, ha uteslutande det tyska folket att tacka för sin kulturella blomstring. Danzig avskildes från oss och korridoren annekterades av polackerna. Liksom i andra tyska områden i öster blevo de där levande tyska minoriteterna på det mest upprörande sätt misshandlade.

Över en miljon människor av tyskt blod måste redan åren 1919—1920 lämna sin hembygd. Liksom alltid har jag också här försökt att få till stånd en ändring av det outhärdliga tillståndet på grundval av fredliga revisionsförslag. Det är lögn, när det i den övriga världen påstås, att vi blott försöka genomdriva alla våra revisioner under påtryckning.

I femton år innan nationalsocialismen kom till makten, hade man möjlighet att genom fredliga överenskommelser och det mest fredliga samförstånd företaga revisioner. Man brydde sig icke om det. I varje särskilt fall har jag senare själv icke en gång utan ofta framlagt förslag om revidering av outhärdliga förhållanden. Alla dessa förslag ha, som ni veta, tillbakavisats, förslagen om rustningsbegränsning, ja, om så bleve nödvändigt till och med rustningarnas avskaffande, förslagen om inskränkning i krigföringen, förslagen om att vissa metoder i den moderna krigföringen icke tillgripas.

Ni känna till de förslag, som jag framlagt om nödvändigheten av att återupprätta den tyska suveräniteten i de tyska riksområdena, ni veta de ändlösa försök, som jag gjort för att åstadkomma en fredlig lösning och samförstånd i problemet Österrike, senare om problemet sudetlandet, Böhmen och Mähren, det var allt förgäves.

Versaillesdiktatet är för oss ingen lag. Det är omöjligt att begära att ett omöjligt tillstånd bringas ur världen på den fredliga revisionens väg, då man samtidigt konsekvent motsätter sig fredliga revisioner. Det är också omöjligt att säga att den som i ett sådant läge därefter övergår till att själv företa dessa revisioner bryter mot en lag, ty Versaillesdiktatet är för oss tyskar ingen lag.

Med pistol i hand och under hotet att låta miljoner människor hungra ihjäl utpressades en underskrift, och därefter proklamerades dokumentet med denna utpressade underskrift som en högtidlig lag. Att problemen måste lösas var klart. Och att datum för denna lösning för västmakterna kan vara ointressant, det förstår vi. Men denna tidpunkt är icke likgiltig för oss, och framför allt: Den var och kunde icke vara likgiltig för de mest lidande offren.

Jag skulle nu säga världen följande: Mina förslag ha avvisats. Men icke nog härmed. De besvarades:

1) med mobiliseringar,

2) med ökad terror och stegrat tryck på tyskarna i dessa områden samt med en långsam kvävningsstrid mot den fria staden Danzig, ekonomiskt och politiskt samt de senaste veckorna även militärt och trafiktekniskt.

Polen var vidare icke berett att lösa korridorfrågan på ett rimligt och båda parternas intressen tillvaratagande sätt. Och det har slutligen icke tänkt på att uppfylla sina förpliktelser gentemot minoriteterna.

Jag måste fastslå en sak: Tyskland har uppfyllt dessa förpliktelser. De minoriteter som leva i Tyskland förföljas icke. Jag har också gjort ett sista försök att antaga ett medlingsförslag från brittiska regeringen. Den föreslog icke att den själv skulle föra förhandlingarna, utan föreslog och försäkrade oss att den skulle upprätta en förbindelse mellan Polen och Tyskland direkt för att man än en gång skulle kunna komma till tals.

Jag antog detta förslag. Och jag har nu tillsammans med min riksregering två dagar suttit och väntat på om det skulle passa den polska regeringen att nu till slut sända en befullmäktigad eller ej. Den sände oss ingen befullmäktigad i går kväll, utan den lät genom sin ambassadör meddela, att den för ögonblicket övervägde huruvida och i vilken omfattning den vore i stånd att gå in på de engelska förslagen och att den komme att informera England härom.

Min fredskärlek och min ändlösa långmodighet bör man icke förväxla med svaghet eller feghet. Alla förlikningsförslag ha strandat. Sedan helt nyligen 21 gränsintermezzon inträffade på en enda natt, ha i natt 14 förekommit, därav tre mycket allvarliga. Jag har därför beslutat mig för att med Polen tala samma språk som polen nu sedan månader talat med oss.

Om nu statsmän i väster förklara att detta berör deras intressen, så kan jag blott beklaga en sådan förklaring, men den dock icke en sekund komma mig att tveka vid uppfyllandet av min plikt. Jag har försäkrat att gränsen mellan Frankrike och Tyskland är slutgiltig. Jag har ständigt erbjudit England vänskap och, om så är nödvändigt, det intimaste samgående.

Men detta kan icke erbjudas blott från ett håll; det måste finna sitt gensvar på den andra sidan. Tyskland har inga intressen i väster, och vår västvall är tillika för alla tider rikets gräns åt väster. Vi ha där heller inga mål för framtiden. Denna Tysklands inställning kommer icke att ändras. De andra europeiska staterna begripa —  en del av dem — vår hållning.

Jag skall vidtaga de nödvändiga handlingarna så att de icke stå i strid med det jag redan i riksdagen givit bekant såsom förslag till den övriga världen. Det vill säga, jag skall icke föra krig mot kvinnor och barn. Jag har gett mitt flygvapen order att vid angreppen inskränka sig till militära objekt.

Men om motståndaren därur tror sig kunna utläsa ett fribrev att å sin sida få kämpa med omvända metoder skall han få ett svar så att han tappar hörsel och syn. Polen har, fortsatte Hitler, i natt för första gången även genom reguljära polska soldater, beskjutit vårt eget territorium. Alltsedan klockan 5.45 besvaras eldgivningen. Och från och med nu besvaras bomb med bomb.

Den som kämpar med gift skall bekämpas med giftgas. Jag vill nu icke vara något annat än det tyska rikets förste soldat. Jag har därför åter tagit på mig den rock, som varit den heligaste och dyrbaraste för mig. Jag skall icke taga av mig den förrän efter segern eller… detta slut skall jag icke uppleva.

Skulle nu i denna kamp något drabba mig, då är partikamrat Göring min förste efterträdare. Skulle något drabba partikamrat Göring, blir partikamrat Hess min näste efterträdare. Skulle något drabba även partikamrat Hess, så skall genom lag en senat utses, vilken ur sin mitt skall välja den värdigaste, det vill säga den tappraste.

Jag skulle därför redan nu vilja försäkra världen: ett november 1918 kommer aldrig mer att upprepas i den tyska historien. Det offer som begäres av oss är icke större än det offer som talrika generationer bragt.

Jag skulle vilja sluta med den bekännelse jag en gång uttalade då jag började kampen om makten i riket. Då sade jag: Om vår vilja är så stark att ingen nöd längre kan betvinga den, då skall vår vilja och vårt tyska stål också bli herre över nöden.

Efter rikskanslerns tal antog riksdagen enhälligt en lag om Danzigs återförening med riket. Riksdagspresidenten generalfältmarskalk Göring tog ännu en gång till orda och riktade sig direkt till Hitler:

Min ledare! Tyska folket lovar i detta ögonblick ledaren blind trohet och lydnad i varje nöd och i varje fara. De enskilda riksdagsmedlemmarnas övertygelse om en slutlig seger i den kamp som Polen påtvingat oss för att avvärja olidliga övergrepp och för att gottgöra den Versaillesorätt som tillfogats oss är orubblig. Deputerade! Leve ledaren!

Sessionen avslutades därefter.

Brådskande bud till riksdagen.

Berlin, fredag.

Överraskande och utan att folket på Berlins gator hade en aning om det sammankallade Hitler tyska riksdagen till klockan 10. Vägen från rikskansliet till Krolloperan spärrades av SS, SA och militär, och de stora Mercedesbilarna började flyta i väg utefter Wilhelmstrasse och Unter den Linden.

Nyheten kom så överraskande att man kunde se inbjudna, som inte hittade någon taxi, komma springande eller cyklande, drypande av svett. Så plötsligt hade budet kommit att man måste sätta in speciella flygmaskiner för att hinna få hit de riksdagsmän, som ännu ej voro mobiliserade. På Wilhelmstrasse stod Absperrkommando i flerdubbla led, medan telegrafverkets bilar med sina höga ställningar satte upp högtalare i telegrafstolparna.

Berlin var egendomligt ödsligt. Det var tomt på bilar och människor, och utefter vägen mellan rikskansliet och Krolloperan stod inte många människor bakom de vaktande leden av svarta och bruna SA- och SS-män. Man hade ej ens hunnit hissa fanorna utanför Krolloperan. Riksdagen skulle börja klockan 10, och Goebbels anlände en kvart innan, hälsad av ett “Heil!” av två skurgummor, som stodo och tittade utanför ingången.

En egendomligt dyster septemberdimma vilade över staden där ute, men inne i Krolloperan kastade den magnifika ljuskronan i taket sitt ljus över uniformerna på parketten och den civila publiken på läktaren. Man såg en trygg och beslutsam min hos de brunklädda där nere.

Hitlers gamla pålitliga garde, som kämpat tillsammans med honom som pojkar och som nu samlats för att kämpa igen. Hundra riksdagsmän voro inte med.

— De stå, där den tyske mannen nu bäst tjänar sitt fosterland, sade Göring innan han överlämnade ordet till Hitler. Klädd i en enkel grön uniform trädde Hitler mellan uppsträckta armar och en vältalig, ljudlös tystnad fram på huvudgången mot podiet.

Han slog sig ned till höger om podiet och bläddrade i sitt manuskript och då, när tystnaden bröts och den traditionella bifallsstormen bröt lös satt han kvar på sin plats, litet stramare kanske, men han såg så oansenlig ut bland alla de andra och han tackade helt anspråkslöst genom att lyfta den högra handen.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Koncentrationslägren i engelsk ”vit bok”

Dagens Nyheter 39-10-31

London, måndag. TT från Reuter.

På måndagsaftonen publicerade en vit bok, som skildrar de tyska koncentrationslägrens fasor och misshandeln av nazismens motståndare och judarna där.

I inledningen heter det att tyska regeringen redan före kriget och alltsedan dess utbrott så gott som dagligen utsänder propaganda vari England beskylles för grymheter i Sydafrika för fyrtio år sedan. Med hänsyn till dessa fullständigt ogrundade propagandapåståenden har engelska regeringen ansett det lämpligt att publicera en del av de ingångna rapporterna angående den behandling som i Tyskland kommit tyskar och judar till del.

År 1933 arresterades medlemmar av oppositionspartierna massvis och skickades till koncentrationsläger, varest spöslitning och tortyr dagligen förekommo. Vid denna tid inrapporterade även 344 överfall på eller häktningar av tjeckoslovakiska medborgare.

Brittiska undersåtar, bland dem medlemmar av brittiska ambassaden, överfölls utan grund på gatorna av uniformerade SA-män. Tyska regeringen har klagat över dålig behandling av tyska minoriteter i främmande länder, men av rapporterna framgår att förhållandena i Tyskland äro avsevärt värre.

Under ett samtal med Hitler fick brittiske ambassadören det intrycket att Hitler var missnöjd med utgången av målet mot pastor Niemöller. Hitler yttrade att Niemöller var en förrädare, och att de som sympatiserade med honom skulle komma i koncentrationsläger.

Vita boken innehåller därefter detaljerade skildringar av livet i koncentrationslägret vid Buchenwald i närheten av Weimar, vilka skildringar lämnats av personer som suttit fängslade där. Bland annat beskrivs de tortyrmetoder som begagnats.

Tillbaka till innehållsförteckningen

”Gettostat” vid Lublin.

Dagens Nyheter 39-11-06

Privat till Dagens Nyheter. Berlin, söndag. U.P.

Överflyttningen av judar från Katowice och Mährisch Ostrau är nu i ful gång till en ”gettostat” söder om Lublin vid Sanfloden.

Judarna ha uppmanats att iaktta största möjliga tystnad under transporten till de järnvägsvagnar som skola före dem vidare. De ha fått order om att medföra mat för tre dagar, bland annat hårt bröd. De absolut icke nödvändiga klädespersedlarna skola inlämnas på särskilda uppsamlingsställen.

Den 25 oktober beordrades hustrurna till de män som tidigare överflyttats samt alla judinnor mellan 17–55 år och de möjligt visa kvarblivna männen under 70 år att anmäla sig till olika platser för vidare befordran till ”träningsläger”.

Judinnor gifta med arier ha fått order att lämna landet, under det att de ariska kvinnorna gifta med judar tillåts lämna landet med sina män, dock på villkoret att det förlora rätten till medlemskapet i den ”ariska kommittén”.

Kvinnorna tillåtas även packa en extra väska eller säck med särskilt kära tillhörigheter, vilket senare skola eftersändas med ”judekommittén”. Nycklarna till hemmen skola ävenledes överlämnas till ”judekommittén”, som senare skall sälja överbliven lösegendom. Inkomsterna härav äro ämnade att användas till ”sociala ändamål”.

Tillbaka till innehållsförteckningen

”Kungörelse Nummer 15”

Dagens Nyheter 39-11-19

”Leslauer Bote”, en av de få i Polen nu utkommande tysk- och polskspråkiga tidningarna (i Leslau – en stad inte långt från Warszawa) publicerar på första sidan ovanstående förordning, undertecknad av statskommissarien och riktad till stadens judiska befolkning. Förordningens text låter i översättning sålunda:

Offentlig kungörelse nummer 15, i syfte att tydligt utmärka judarna i staden Leslau utfördas med omedelbar verkan följande förordning: samtliga judar, utan hänsyn till ålder eller kön, skola sy fast en trekant med gult tyg på ryggen till sina klädesplagg. Denna trekant skall alltid bäras synligt, den måste vara minst 15 centimeter hög och 15 centimeter bred. Lesalsu den 24 oktober 1939. Statskommissarien i Leslau Carmer, S.A. Oberführer.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Kriget i full gång Sovjet-Finland

Söderhamnstidningen 39-11-30

Ryssarna har överskridit gränsen på fler ställen. Helsingfors och Viborg bombarderad.

Helsingfors, torsdag. TT.

På torsdagsmorgonen ha sovjetryska stridskrafter på flera ställen överskridit finska gränsen och flera tiotal flygplan ha överflugit finskt territorium i södra och östra Finland. Dessutom ha flygplanen bombarderat olika platser och härigenom givit ett klart bevis på att de kränkt ett annat lands integritet.

Om morgonens händelser har finska notisbyrån erfarit: På morgonen bombarderade ryssarna från gränsbefästningarna samt från havet Terijoki och Vammelsuu. Vid Hyrsylä och Käsnäselkä ha ryssarna överskridit gränsen och avbrutit telefonförbindelserna.

Man kan konstatera att 50 granater har avskjutits. Rådsryska trupper ha besatt hela Fiskarhalvön. Helsingfors bombarderades på morgonen från luften. Det har konstaterats att åtminstone fem bomber fällts på Malms flygfält cirka 400 meter från administrationsbyggnaden.

Viborg har likaså bombarderats på morgonen men både i Helsingfors och Viborg torde skadorna vara obetydliga. Lärarna i skolorna då icke sända barnen ut på gatorna eller hem under tiden för flyglarm. Skärvor från luftvärnsartilleriets granater kan också bli ödesdigra för personer, som uppehålla sig på gatorna.

Ryskt bombardemang över Karelska näset

Helsingfors, torsdag. TT.

Klockan 9.20 på torsdagsmorgonen gavs flyglarm i Helsingfors. Flyglarmet gavs på grund av att tre främmande flygplan siktats över Djurgården och Berge i huvudstadens norra delar samt ett plan över södra stadsdelarna. Några bomber fälldes icke.

Planen möttes med eld från luftvärnsartilleri och kulsprutor. Spårvägs- och busstrafiken inställdes omedelbart då larm gavs. Däremot fortsatte biltrafiken på gatorna som om ingenting hänt. Ännu klockan 10.30 finsk tid rådde flyglarmstillstånd. Enligt uppgifter som hittills icke kunnat bekräftas bombarderades Terikoji på Kareliska näset tidigare i dag på morgonen av ryska plan. Tidigt i dag på morgonen bombarderades bland annat Terijoki av ryska flygplan. Terijoki ligger på Karelska näset.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Nerman fick 3 månaders fängelse.

Aftonbladet 39-12-30

Redaktören för ”Trots allt” dömd idag.

Sedan juryn funnit att artikeln ”Hitlers helvetesmaskin”, införd i tidningen Trots allt, vore att betrakta som brottslig, blev tidningens ansvarige utgivare, redaktör Ture Nerman, idag dömd till 3 månaders fängelse.

Herr Nerman dömdes enligt tryckfrihetsförordningen 3 paragraf, 9 moment, första stycket jämfört med 8 kapitel, 28 paragrafen i strafflagen. Tre månaders fängelse är det strängaste straff, som rådhusrätten på mycket länge utdömt i något tryckfrihetsmål. Sålunda fick till exempel redaktör Fritiof Lager, ansvarig utgivare för Ny Dag, endast två månaders fängelse för artikeln ”En fri och oavhängig folkrepublik. Finlands kommunistiska parti sänder ut sitt program”.

Tillbaka till innehållsförteckningen